Begroting Provincie Utrecht 2018

De afgelopen crisisjaren hebben we op onze tellen moeten letten. Nu wordt het tijd dat we weer kunnen genieten, met aandacht voor hetgeen wij belangrijk vinden in ons eigen leven. Met de zekerheid van warmte en elektriciteit thuis, veiligheid en verzorging als we ziek zijn. We genieten met zijn allen dagelijks van de ondernemingskansen, banen, het wonen in mooie landschappen en goede mogelijkheden voor opleidingen en ontspanning in de provincie Utrecht. We leven dan ook in een van de meest aantrekkelijke regio's van Europa. Tegelijk is er volgens de VVD nog het nodige te doen om dat te blijven. Aan een aantal van die opgaven was de bijdrage van fractievoorzitter Arthur Kocken aan de Algemene Beschouwingen op 6 november jl. gewijd.

 

Opleiden tot banen die bereikbaar zijn zonder lang te reizen

Opleidingen moeten echt leiden tot banen; werk. Het onderwijs sluit nog niet voldoende aan op de behoefte die er is op de arbeidsmarkt. Terwijl er vooral in de techniek, ICT en logistiek, naast de gezondheidsector, behoefte is aan goed opgeleide mensen. Dat kan de overheid niet alleen. Dat kan het onderwijs niet alleen. Daar zijn ook werkgevers voor nodig voor bijvoorbeeld stageplaatsen of onderwijs op de werkvloer. De VVD heeft al bij de Kadernota geopperd om daartoe op bedrijventerrein Lage Weide met ondernemers en (v)mbo-onderwijs een ontwikkeling van samenwerking op gang te brengen. Het Utrecht Science Park aan de oostkant laat zien dat zo'n gebiedsontwikkeling effect kan hebben voor een veel groter gebied. Bij de begroting heeft de VVD samen met D66 een motie ingediend om initiatieven van bijvoorbeeld ondernemers te ondersteunen.  Maar de banen moeten ook bereikbaar zijn. Bij de Kadernota heeft de VVD ingezet op het oplossen van de bereikbaarheidsknelpunten in de provincie. O.a. N201 en 233. Inmiddels zijn de knelpunten in het rapport Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid over reistijdverliesuren en provinciale regionale analyse nog weer eens bevestigd. Files zorgen voor nutteloze tijd maar vooral ook onzekerheid. Haal ik mijn afspraak wel? Ben ik op tijd om de kinderen van de opvang op te halen? Provinciale Staten heeft toen ook gediscussieerd over het 'opplussen' van de oplossing bij de NRU. Inmiddels heeft het regeerakkoord daar ook op ingezet. En, we zijn voor het eerst als provincie in het regeerakkoord in beeld. Dat biedt gelegenheid om bij het Rijk de oplossing van de andere provinciale knelpunten te bespoedigen. En voldoende middelen te vergaren om provinciale verantwoordelijkheden uit te kunnen oefenen. Dat vergt wel samen optrekken met de stad. Met D66 is hiertoe een motie ingediend die de extra bijdrage van de provincie aan de NRU maximaliseert op 9 miljoen euro, zodat er ook geld overblijft voor het oplossen van andere knelpunten..

Om te zorgen dat mensen dichter bij hun werk kunnen wonen, hebben we bij de begroting nogmaals benadrukt dat er sneller huizen voor middeninkomens bij moeten komen. Dat is op dit moment het grootste knelpunt op de woningmarkt. Woningbouwlocaties die we voor later in de planning hebben, zullen waarschijnlijk al eerder beschikbaar moeten zijn. Daarover hebben we met de coalitiepartijen en de PvdA een motie ingediend.

 

Financieel

De financiële toekomst van de provincie ziet er in de Begroting 2018 goed uit. Het is daarom terecht dat de provinciale belastingen gelijk blijven voor inwoners en ondernemers. De inflatie wordt niet doorberekend. Zo kunnen inwoners meer geld uitgeven aan wat zij zelf belangrijk vinden, én daarvan genieten.

 

Voor de volledige versie van de Algemene Beschouwingen van Arthur Kocken en de ingediende en mede-ondertekende moties: zie de bijlages.