Nieuws

 • Welkom bij de VVD Statenfractie Utrecht

  Voor meer informatie en contact: Lees verder

 • Tekort toiletten Utrechtse natuur

  © Maag lever darm stichting

  13 juli − Op de landgoederen Haarzuilens, Amelisweerd en Rhijnauwen is een tekort aan toiletten. Dit blijkt uit een onderzoek van leerlingen aan het Gerrit Rietveld College in opdracht van de VVD-fractie in Provinciale Staten van Utrecht. De conclusie: Utrecht kent binnen haar natuur- en recreatiegebieden op dit moment een gebrekkig algemeen beleid rondom toiletten. Lees verder

 • Fijne zomer allemaal!

  03 juli − Fijne zomer allemaal! Lees verder

 • Stikstof

  03 juli − De enorme stikstofopgave waar ons land mee geconfronteerd wordt zorgt voor veel onrust. De Utrechtse VVD-Statenfractie voelt mee met iedereen die momenteel door de plannen in onzekerheid zit en het er moeilijk mee heeft om toekomstperspectief te blijven zien. De leefbaarheid van onze provincie staat onder druk, zowel ecologisch als economisch. Lees verder

 • Initiatiefvoorstel Utrechtse VVD in de Provinciale Staten om de Energietransitie te versnellen

  03 juli − De VVD van de provincie Utrecht heeft een eigen voorstel gedaan voor een breed onderzoek naar investeringsopties die de energietransitie kunnen versnellen. Als de provincie een vliegwielfunctie wil hebben bij deze belangrijke transitie, wat is daar dan voor nodig? Bij welk bedrag is de provincie effectief? En hóe kan het? Is dat door een revolverend fonds, met garantstellingen? Door het opzetten van een warmte bedrijf? Een aandeelhouderschap? Of zijn er nog meer mogelijkheden? En wat zijn de voetangels- en klemmen hierbij? Woordvoerder Dop van Ulzen van de VVD wil antwoorden op die vragen heeft daarom samen met Vincent Janssen een statenvoorstel gedaan en dit gepresenteerd in Provinciale Staten van 29 juni. Dit initiatiefvoorstel is overwegend positief ontvangen en werd aan het eind van de vergadering met meerderheid van stemmen aangenomen. Lees verder

 • Samenwerken met ondernemers - door het HELE college van Gedeputeerde Staten!

  03 juli − Eerder in deze Statenperiode heeft de VVD-fractie bij monde van Arthur Kocken al benadrukt dat de provincie moet samenwerken met ondernemers. Dan gaat het niet alleen over ruimte voor bedrijven maar ook om o.a. bereikbaarheid, woonmogelijkheden voor medewerkers, energiegebruik en -opwekking, personeelstekorten en opleiding en andere maatschappelijke ontwikkelingen. Ondernemers staan immers midden in de samenleving. Waar ze zelf al niet in aanraking komen met deze kwesties, daar kunnen ze sowieso meedenken over hoe hiermee moet worden omgegaan. Lees verder

 • Scholierenonderzoek naar toiletvoorzieningen recreatiegebieden krijgt vervolg.

  03 juli − Al eerder spraken de provinciale staten zich uit over de noodzaak voor meer en beter toegankelijke toiletvoorzieningen in onze natuur- en recreatiegebieden. Dat is vooral een politieke wens ingegeven door de eigen ervaringen en de lobby van patiëntenverenigingen die namens de miljoenen Nederlanders met een blaas- of darmprobleem vragen om betere openbare voorzieningen. Lees verder

 • Kadernota: Mobiliteit

  03 juli − In de kadernota lezen wij een voortzetting van het huidig eenzijdige collegebeleid op het gebied van mobiliteit. D.w.z. de focus bij intensivering van het OV en bij de ontwikkeling van het fietsgebruik. Daarnaast slechts aandacht voor het onderhoud van het bestaande wegennet en geen focus op het wegnemen van verkeersknelpunten. Denk daarbij aan verbetering van op- en afritten, de aanleg van rondwegen rond woonkernen buiten het verstedelijkte gebied, vernieuwing van de infrastructuur om de autostroom aan de rand van het verstedelijkte gebied beter op te kunnen vangen of extra wegen om nieuwe woningbouwlocaties óók voor autogebruikers beter te kunnen ontsluiten. Lees verder

 • Accountmanager Provincie voor bedrijven in Utrecht West

  03 juli − In 2020 besloot Provinciale Staten op voorstel van Arthur Kocken dat ook voor de bedrijven in Utrecht West binnen provincie Utrecht een ambtelijk aanspreekpunt komt. Die moet helpen om de communicatie te verbeteren, sneller ontwikkelingen te signaleren en bedrijven te helpen bij hun weg door de provinciale organisatie. Omdat de economische regio's in de regio verschillen qua bedrijvigheid, is het goed dat via de accountmanagers maatwerk kan worden geleverd. Lees verder

 • I want my money back!

  03 juli − Over het jaar 2021 hield de provincie Utrecht wederom veel geld over, bijna € 60 miljoen. Een deel van dat geld wordt in 2022 alsnog besteed, maar dan blijft er nog altijd € 36 miljoen die rechtstreeks in de spaarpot van de provincie gaan. Die is al ruim gevuld. Wat ons betreft betekent het grote overschot dat de lasten voor inwoners fors omlaag kunnen. Lees verder

 • Serieus werk maken van de restauratieopgave in de provincie Utrecht

  03 juli − Om rijksmonumenten in de provincie Utrecht goed te restaureren is tussen de 189 en 244 miljoen nodig! Het college van Gedeputeerde Staten stelt voor 2023 1 miljoen beschikbaar. De VVD-fractie in de Provinciale Staten van Utrecht vindt dat mager en wil serieus werk maken van de aanpak van de opgave. Veel andere fracties zijn het daar mee eens en hebben een motie daarover mee ingediend danwel gesteund. Gedeputeerde Staten gaat met die meerderheidsuitspraak aan de slag en zorgt dat actueel inzicht over hoe die opgave kan worden gefinancierd en wat de provincie kan bijdragen bij de behandeling van de begroting in 2023 beschikbaar is voor Provinciale Staten. Lees verder

 • 80 is prachtig op N-wegen, maar 60 bij oversteekplaatsen voor langzaam verkeer is verstandig!

  03 juli − Tijdens de Statenvergadering van 29 juni jl. werd het statenvoorstel genaamd Netwerkperspectief Wegen 2040 besproken. Het moest de VVD van het hart dat dit perspectief zich wel heel erg eenzijdig richtte op slechts het aspect van het verlagen van de maximumsnelheid op Provinciale wegen en parallelwegen. Liever hadden wij een breder perspectief gezien op meerdere aspecten, waarbij recht werd gedaan aan de belangrijke functie die Provinciale wegen innemen in de totale mobiliteitsopgave van de Provincie. Lees verder

 • Bezwaarschriften: provincie moet zich aan de wet houden

  03 juli − Als een bewoner of een ondernemer bezwaar heeft tegen een besluit van de provincie dat hem/ haar betreft, dan kan daartegen met argumenten bezwaar worden gemaakt. Dat vraagt van de provincie om het besluit te heroverwegen: zijn er argumenten en daarmee belangen (ten onrechte) over het hoofd gezien? Is het besluit in lijn met wetten en regels of had het ook anders kunnen luiden? De provincie heeft hiervoor een onafhankelijke commissie ingesteld die hierover aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten adviseert. Lees verder

 • Vervang provinciale opcenten door een ingezetenenheffing

  17 mei − Autobezitters in de provincie Utrecht betalen momenteel een jaarlijks bedrag van 140 miljoen euro aan provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting (MRB). Mensen die geen auto bezitten en bezitters van een elektrische auto betalen echter niet mee aan deze belasting. Verder wil het rijk deze belasting op termijn vervangen door betalen naar gebruik. Daarom wordt er binnen de Provinciale Staten van Utrecht nagedacht over nieuwe vormen van provinciale belastingheffing. Lees verder

 • Vroegfasefinanciering voor innovatieve bedrijven

  17 mei − In de Provinciale Statenvergadering van 11 mei kwam een voorstel over de financiering van innovatieve bedrijven aan bod. Met dit voorstel kunnen ondernemers geld lenen om uit te vinden of hun idee kans van slagen heeft. Hier is in de markt namelijk te weinig geld voor beschikbaar. Onze woordvoerder Arthur Kocken vind het goed dat de provincie -met extra geld van het rijk- ondernemers op deze wijze op weg helpt en is blij dat het voorstel werd aangenomen. Lees verder

 • Perspectief op het OV

  17 mei − Het Openbaar Vervoer (OV) is voor veel mensen van groot belang om zich snel, veilig en gemakkelijk van A naar B te kunnen verplaatsen. Daarom is goed OV belangrijk voor de VVD want het draagt bij aan de individuele vrijheid van inwoners om te gaan en te staan waar zij willen. In de afgelopen jaren is door de Provincie veel geïnvesteerd in het werken aan en het laten functioneren van goed OV. Maar vooruitkijkend wachten nieuwe uitdagingen, zoals de aanbesteding van de nieuwe OV-concessie en de uitbreiding van het OV om de groeisprong van de Metropool Regio Utrecht mogelijk te maken. De uitgangspunten voor de nieuwe concessie en het OV-netwerkperspectief stonden 11 mei op de provinciale agenda om te behandelen. Lees verder

 • Trage paden

  17 mei − In de vergadering van Provinciale Staten van 11 mei was een initiatiefvoorstel aan de orde om in het erfgoedbeleid meer aandacht te besteden aan jaag- en kerkepaden, de zogenaamde trage (wandel)paden. Lees verder

 • De provinciale bossenstrategie

  17 mei − In de Statenvergadering van 11 mei werd de provinciale bossenstrategie voor de komende jaren besproken. De provincie heeft grote ambities op dit vlak. Ze willen 1500 hectare nieuw bos planten en vroegen de Staten het plan goed te keuren. Lees verder

 • #StandWithUkraine

  01 april − #StandWithUkraine Lees verder

 • Nieuwe raden gekozen: felicitaties met een opdracht

  01 april − De inwoners van onze provincie hebben deze maand nieuwe gemeenteraden gekozen en de VVD-Statenfractie feliciteert alle nieuw gekozen raadsleden met het resultaat. We hebben 90 zetels gewonnen en dat is een mooi resultaat, daarmee zijn we in de provincie de grootste landelijke partij na de lokale partijen. Toch voelt het -terecht- op veel plaatsen als verlies, omdat we op meer gehoopt en misschien wel gerekend hadden. Lees verder