Nieuws

 • Welkom bij de VVD Statenfractie Utrecht

  Voor meer informatie en contact: Lees verder

 • Persbericht over de formatie

  01 juni − De VVD gaat mee in het advies van de verkenners Floor Vermeulen en Cees van Eijk om te proberen tot een akkoord te komen tussen VVD, GroenLinks, PvdA, CDA en D66. Lees verder

 • VVD en Groenlinks krijgen het initiatief in formatie

  10 mei − Na intensieve en langdurige besprekingen tussen de BBB en GroenLinks over het vormen van een eventueel gezamenlijk bestuur voor de provincie Utrecht is gebleken dat voor hen samenwerking niet mogelijk is. De standpunten op het gebied van de energietransitie bleken daarvoor te ver uit elkaar te liggen. De VVD betreurt deze uitkomst. Graag hadden we samen met deze partijen gesproken over een mogelijke coalitie. Lees verder

 • Nieuwe informatieronde nodig om tot coalitie te komen in provincie Utrecht

  06 april − Vandaag was het tweede duidingsdebat over de verkiezingsuitslag waarin informateur Danny de Vries zijn advies heeft gepresenteerd: BBB, VVD, GroenLinks en PvdA zouden verder met elkaar in gesprek moeten om tot een basis voor een coalitie te komen. Wat de VVD betreft een goed advies. Helaas hebben GroenLinks en de PvdA een blokkade op deze combinatie gelegd door te stellen dat zij niet in een coalitie met zowel de BBB als de VVD wilden plaatsnemen. Lees verder

 • De verkiezingsuitslag: felicitaties en duiding door de fractievoorzitter

  04 april − Wat was het een heerlijke tijd: we waren in gesprek met de kiezers, met ondernemers en met elkaar de afgelopen weken. Het is de kern van de democratie: uitleggen wat je hebt gedaan en wat je voor hen wilt gaan doen. Goed luisteren naar inwoners, ondernemers en gemeentebesturen was ons motto de afgelopen vier jaar en de motivatie daarvoor is niet minder geworden na woensdag 15 maart. Lees verder

 • Tijd voor verkiezingen

  03 maart − Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van de VVD statenfractie uit de periode 2019-2023! De vier jaar zijn voorbijgevlogen. De fractie heeft tot de laatste vergadering hard gewerkt om de belangen van onze kiezers, ondernemers en gemeentebesturen naar voren te brengen en het beleid van dit college bij te sturen. Maar nu is het woord aan de kiezer, die op 15 maart mag bepalen hoe de provincie de komende vier jaar bestuurd wordt. De verkiezingen gaan echt ergens over, want op de belangrijke thema’s waar onze kiezers zich zorgen over maken heeft de provincie een rol en steeds meer zijn de grote maatschappelijke opgaven ook te groot voor de rijksoverheid en komt de provincie in beeld. Lees verder

 • Provincie Utrecht over slavernijverleden

  03 maart − Tijdens de Statenvergadering van 8 februari kwam het Statenvoorstel over de erkenning van de Utrechtse rol in het slavernijverleden van Nederland aan bod. Dit voorstel vloeit voort uit onderzoek dat in eerste instantie werd gedaan naar de betrokkenheid van de gemeente Utrecht bij slavernij. Daaruit kwam naar voren dat ook rechtsvoorgangers van de Provinciale Staten van Utrecht daarin een rol hadden gespeeld. Lees verder

 • Druktemonitor niet heel druk bezocht

  03 maart − Toen de Utrechters door Corona onverwacht vaker thuis kwamen te zitten, leidde dat tot een grote toeloop op de recreatiegebieden. Zodanig dat op sommige momenten bepaalde gebieden de druk niet meer aankonden. De provincie heeft toen een app ontwikkeld met als doel de druk meer te spreiden, de druktemonitor. Lees verder

 • CO2-prijzen uit de lucht gegrepen

  03 maart − Voor het doorrekenen van provinciale plannen maken we vaak gebruik van zogehete Maatschappelijke Kosten Baten Analyses (MKBA’s in jargon). Een berekening waarbij de investeringskosten worden vergeleken met de maatschappelijke effecten, bijvoorbeeld op werkgelegenheid of economische ontwikkkeling. Lees verder

 • Aanleiding: verbetering van bedrijventerreinen

  03 maart − In september 2021 is in Provinciale Staten besloten over een provinciale rol in de verbetering ('intensivering') van bedrijventerreinen. De VVD-fractie heeft destijds gevraagd dat activiteiten pas zouden starten als de governance besproken is met de Staten en duidelijk is dat deze innovatieve aanpak de Europese staatssteuntoets doorstaat. Bij de governance gaat het over vragen als: wie is bevoegd, wie is verantwoordelijk, hoe organiseren we het? Bij de staatssteuntoets gaat het om de vraag of de overheid (g)een oneerlijk concurrentievoordeel geeft aan bedrijven. Lees verder

 • Op naar het verkiezingsjaar 2023!

  © Andre van Schie

  22 december − Afgelopen jaar was voor onze Statenfractie en de VVD een bijzonder politiek jaar. We kregen zoals heel Nederland te maken met het herstel na de Coronajaren, waar we vorig jaar nog volop inzaten. Met het aantreden van Rutte IV was het voor de VVD en onze achterban fijn dat er weer een missionair landsbestuur kwam. Maar met de oorlog in Oekraïne kreeg het hele vrije westen een harde boodschap van Poetin. Een onrustig voorjaar volgde waarbij de effecten voor iedereen merkbaar werden: de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne, de sancties en gestegen prijzen voor energie zorgen nog steeds voor grote maatschappelijke en politieke uitdagingen. Lees verder

 • Voortgang Toekomst N201

  © VVD provincie Utrecht

  21 december − Op de Statenvergadering van woensdag 14 december werd besloten over het Programma Toekomst N201. Het project gaat nu de voorbereidingsfase in. Voor de VVD een zeer belangrijk besluit, omdat wij al jaren aandringen op verbetering van de knelpunten op de N201. De N201 die nog steeds het grootste doorstromingsknelpunt vormt in de Provincie Utrecht. Lees verder

 • Copy Paste: overbelasting en onderbesteding

  21 december − De kracht zit in de herhaling. Opnieuw heeft de VVD aandacht gevraagd voor de te hoge belastingen. Dit keer bij het wat technische stuk van de ‘Slotwijziging’. Hieruit blijkt dat de provincie naar verwachting in 2022 ruim € 22 miljoen verwacht over te houden. In 2026 loopt dat bedrag zelfs op naar ruim € 40 miljoen. De teller loopt waarschijnlijk nog verder op als, zoals de afgelopen jaren, blijkt dat veel plannen niet of later worden gerealiseerd. Lees verder

 • Onverzekerd tegen agressie en bedreiging in provinciale politiek

  21 december − Helaas worden ook provinciale politici soms bedreigd, en vinden vernielingen plaats. Naast persoonlijke impact is het belangrijk dat eventuele schade snel wordt afgewikkeld. Tot verbazing van de VVD ontbreekt echter een Provinciale molestverzekering. Lees verder

 • Met de stofkam door de Legestabel

  21 december − Voor het verlenen van vergunningen brengt de provincie leges in rekening. De tarieven worden jaarlijks door ons vastgesteld. Dat gebeurt in de vorm van een uitgebreide tabel waarin exact 90 (!) tarieven worden vastgesteld. De VVD is eens kritisch door de lijst heen gegaan en kwam een paar bijzondere tarieven tegen. Zoals bijvoorbeeld € 100,- voor het aanvragen van een vergunning voor handelsreclame. Of € 206,30 voor een ‘ vergunning voor het inrichten of hebben van een standplaats voor handel of bedrijf’. Lees verder

 • Subsidie vitale binnensteden en dorpskernen: pragmatisme prima, maar zekerheid voor ondernemers is nodig

  21 december − In 2021 heeft de provincie een subsidieregeling ingesteld om de vitaliteit van binnensteden, dorpskernen en winkelcentra te versterken. Aanleiding hiervoor was de oplopende winkelleegstand die tijdens de coronaperiode extra doorzette. De subsidieregeling biedt procesgelden waarmee gemeenten en ondernemers en/of eigenaren een plan van aanpak kunnen opstellen hoe ze de komende jaren gezamenlijk inzetten op de versterking van vitaliteit in binnensteden, dorpskernen en winkelcentra. In de verordening stond opgenomen dat binnen 12 maanden na verlening van de subsidie, de activiteiten afgerond moesten zijn. Lees verder

 • Sterke statenleden voor een sterk bestuur

  © VVD provincie Utrecht

  21 december − Het schrijven van een Statenvoorstel (een besluit van Provinciale Staten) is in de meeste gevallen voorbehouden aan Gedeputeerden en het ambtelijk apparaat. Maar in dit specifieke geval hebben Marianne de Widt (D66) en Odile de Man (VVD) de pen ter hand genomen en zelf een statenvoorstel geschreven; voor provinciaal lidmaatschap van StatenlidNU. Lees verder

 • Doen wat nodig is.

  01 december − Het is een onzekere tijd met veel problemen om op te lossen. We moeten dus als provincie doen wat nodig is voor een vrij, veilig en welvarend Utrecht. Politiek gaat immers over die zaken in de samenleving die we niet zelf kunnen oplossen maar die we met elkaar moeten doen. Wij vinden het als VVD fractie daarbij belangrijk om verder dan 4 jaar vooruit te kijken. Daarom hebben wij ook dit jaar een toekomstbegroting gemaakt en in de statenvergadering over de begroting veel verbetervoorstellen gedaan. Daarvan hebben een aantal het gehaald, maar veel ook niet. Lees verder

 • Dag van de ondernemer: bijpraten op Lage Weide

  © Arthur Kocken

  01 december − Op vrijdag 18 november, #Dagvandeondernemer, bezocht Economie woordvoerder Arthur Kocken Iwell b.v. Iwell levert batterijen die wind- en zonnestroom opslaan en stroom terug leveren wanneer die in het gebouw of voor het wagenpark nodig is. Zo wordt het elektriciteitsnet ontlast tijdens de piekmomenten en is een kleinere aansluiting mogelijk. Kortom, een bedrijf dat een bijdrage levert aan de energietransitie – en een voorbeeld van een kant van de energietransitie waar Arthur vaker op heeft gewezen: de innovatie en economische kansen. Lees verder

 • VVD Toekomstbegroting

  01 december − Vorig jaar heeft de VVD-fractie voor het eerst een eigen begroting gemaakt. Reden was dat de begroting van het college naar ons oordeel te weinig toekomstgericht was. Daarom heette onze begroting ook Toekomstbegroting. Ook dit jaar presenteerde het college weer een begroting met weinig inhoudelijke lijn erin, zonder investeringen die nodig zijn om Utrecht ook in de toekomst leefbaar te houden. Daarom hebben we ook dit jaar weer een toekomstbegroting geschreven. Lees verder