Nieuws

 • Welkom bij de VVD Statenfractie Utrecht

  Voor meer informatie en contact: Lees verder

 • Vervang provinciale opcenten door een ingezetenenheffing

  17 mei − Autobezitters in de provincie Utrecht betalen momenteel een jaarlijks bedrag van 140 miljoen euro aan provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting (MRB). Mensen die geen auto bezitten en bezitters van een elektrische auto betalen echter niet mee aan deze belasting. Verder wil het rijk deze belasting op termijn vervangen door betalen naar gebruik. Daarom wordt er binnen de Provinciale Staten van Utrecht nagedacht over nieuwe vormen van provinciale belastingheffing. Lees verder

 • Vroegfasefinanciering voor innovatieve bedrijven

  17 mei − In de Provinciale Statenvergadering van 11 mei kwam een voorstel over de financiering van innovatieve bedrijven aan bod. Met dit voorstel kunnen ondernemers geld lenen om uit te vinden of hun idee kans van slagen heeft. Hier is in de markt namelijk te weinig geld voor beschikbaar. Onze woordvoerder Arthur Kocken vind het goed dat de provincie -met extra geld van het rijk- ondernemers op deze wijze op weg helpt en is blij dat het voorstel werd aangenomen. Lees verder

 • Perspectief op het OV

  17 mei − Het Openbaar Vervoer (OV) is voor veel mensen van groot belang om zich snel, veilig en gemakkelijk van A naar B te kunnen verplaatsen. Daarom is goed OV belangrijk voor de VVD want het draagt bij aan de individuele vrijheid van inwoners om te gaan en te staan waar zij willen. In de afgelopen jaren is door de Provincie veel geïnvesteerd in het werken aan en het laten functioneren van goed OV. Maar vooruitkijkend wachten nieuwe uitdagingen, zoals de aanbesteding van de nieuwe OV-concessie en de uitbreiding van het OV om de groeisprong van de Metropool Regio Utrecht mogelijk te maken. De uitgangspunten voor de nieuwe concessie en het OV-netwerkperspectief stonden 11 mei op de provinciale agenda om te behandelen. Lees verder

 • Trage paden

  17 mei − In de vergadering van Provinciale Staten van 11 mei was een initiatiefvoorstel aan de orde om in het erfgoedbeleid meer aandacht te besteden aan jaag- en kerkepaden, de zogenaamde trage (wandel)paden. Lees verder

 • De provinciale bossenstrategie

  17 mei − In de Statenvergadering van 11 mei werd de provinciale bossenstrategie voor de komende jaren besproken. De provincie heeft grote ambities op dit vlak. Ze willen 1500 hectare nieuw bos planten en vroegen de Staten het plan goed te keuren. Lees verder

 • #StandWithUkraine

  01 april − #StandWithUkraine Lees verder

 • Nieuwe raden gekozen: felicitaties met een opdracht

  01 april − De inwoners van onze provincie hebben deze maand nieuwe gemeenteraden gekozen en de VVD-Statenfractie feliciteert alle nieuw gekozen raadsleden met het resultaat. We hebben 90 zetels gewonnen en dat is een mooi resultaat, daarmee zijn we in de provincie de grootste landelijke partij na de lokale partijen. Toch voelt het -terecht- op veel plaatsen als verlies, omdat we op meer gehoopt en misschien wel gerekend hadden. Lees verder

 • Laaggeletterdheid en de sociale agenda

  01 april − Op 23 maart spraken we in de Provinciale Staten over de sociale agenda. Vincent Janssen pleitte namens de VVD-fractie voor een concrete en tastbare invulling. Lees verder

 • Omgevingsverordening vastgesteld

  01 april − Ongeacht de daadwerkelijke impact van de Omgevingswet op de inhoud van regelgeving (oude wijn in nieuwe zakken in veel gevallen) geeft de wet ons al wel een nieuw proces tot vaststelling van regels en hoe te handelen in de geest van de Omgevingswet. Lees verder

 • Neem bewonersinitiatieven serieus

  30 maart − In de Statenvergadering van 23 maart 2022 lag een Participatievisie voor. Woordvoerder Arthur Kocken gaf aan dat wat de VVD-fractie betreft, er geen visie had hoeven te liggen. Samenwerken met bewoners moet je als overheid immers vooral DOEN en daarover is al heel veel geschreven. Lees verder

 • Onafhankelijke journalistiek EN democratische controle besteding belastinggeld

  30 maart − Gedeputeerde Staten wil een stichting oprichten om onderzoeksprojecten van lokale journalisten te financieren. De VVD-fractie heeft bij monde van Arthur Kocken ingebracht dat dit niet de juiste manier is. Er is geen controle van een gekozen volksvertegenwoordiging op de financiële bijdragen mogelijk. Onduidelijk is hoe wordt gezorgd dat de stichting niet partijdig gaat worden en of de middelen wel tot het beoogde doel leiden. Lees verder

 • Steunpakket cultuur & erfgoed COVID 19, inzetten op herstel

  30 maart − In de Statenvergadering van 23 maart is een voorstel besproken om ook voor 2022 en 2023 een steunpakket voor de cultuur- en erfgoedsector beschikbaar te stellen. Woordvoerder Arthur Kocken heeft aangegeven dat het essentieel is dat het nu gevraagde bedrag van 2 miljoen vooral bijdraagt aan het herstel van de sector. Lees verder

 • Handelingskader voor Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof vastgesteld

  30 maart − Tijdens de Statenvergadering van 23 maart jongstleden lag het Handelingskader voor de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof voor. Woordvoerder Juliëtte van Gilse kon helaas zelf niet aanwezig zijn tijdens deze behandeling, maar fractievoorzitter André van Schie kon de bijdrage goed oppakken in de Statenzaal. Lees verder

 • Keuzevrijheid in mobiliteit!

  30 maart − Tijdens de Statenvergadering van 23 maart sprak de VVD zich uit en stemde zij tegen een voorstel van de SP, waarin deze partij Gedeputeerde Staten opriep om “een campagne onder de Utrechtse inwoners te starten om uit solidariteit vaker de auto te laten staan en gebruik te maken van het Openbaar Vervoer om zo de afhankelijkheid van Russische olie en gas te verkleinen” en “de openbaar vervoerstarieven tijdelijk te halveren ter ondersteuning van deze campagne en dit te bekostigen uit het weerstandsvermogen”. Lees verder

 • Verbinding Maken

  18 februari − De Statenvergadering van 9 februari jl. kende twee onderwerpen die verband hielden met het aandachtsgebied Mobiliteit. Het eerste onderwerp was het voorstel tot extra financiering voor verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen. Het tweede onderwerp ging over het mogelijk uit de vaart nemen door Rijkswaterstaat van het veerpontje bij Nieuwer Ter Aa over het Amsterdam-Rijnkanaal. Lees verder

 • Geblunder tramlijn leidt tot spoeddebat

  16 februari − De opknapbeurt van de tramlijn van Utrecht Centraal naar Nieuwegein en IJsselstein heeft flinke vertraging opgelopen door geblunder met een vergunningsaanvraag. Provinciale Staten heeft de Randstedelijke Rekenkamer laten onderzoeken hoe dit kon gebeuren. De conclusies waren dermate ernstig dat direct na het kerstreces een spoeddebat werd gehouden. Lees verder

 • Agrarische windmolens in het buitengebied

  16 februari − Woensdag 2 februari jl. brachten een aantal Statenleden een werkbezoek aan BestWatt, een bedrijf uit Barneveld dat kleine windmolens voor plaatsing bij bijvoorbeeld agrarische bedrijven produceert. Boeren mogen momenteel voor hun eigen stroomvoorziening binnen hun bouwblok zonder vergunning een dergelijke molen met een hoogte van maximaal 20 meter plaatsen. Met toestemming mogen ze tot 25 meter. Sommigen geven echter aan dat ze hoger willen, tot wel 30 of 35 meter. Lees verder

 • Rol van betekenis bij inspraak door bewoners

  16 februari − Stelt u zich eens voor, de provincie is voornemens een programma (naam voor beleid onder de Omgevingswet) op te stellen waar u het niet mee eens bent. U dient een zienswijze in, u krijgt een onbevredigend antwoord. Wat nu? Lees verder

 • Toekomst recreatieschappen

  16 februari − In de provincie Utrecht hebben we twee recreatieschappen. Het functioneren ervan staat al jarenlang ter discussie. De bedrijfsvoering van de recreatieschappen was te duur waardoor geld dat voor de recreant bestemd was, niet op de juiste plek terecht kwam. Ingrijpen was nodig en dat is nu ook gebeurd. Lees verder