Nieuws

 • Verkiezingsprogramma en kandidatenlijst voor Provinciale Statenverkiezingen 15 maart 2023 bekend!

  © VVD provincie Utrecht

  Met gepaste trots presenteren we onze kandidatenlijst en verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023. Lees verder

 • Welkom bij de VVD Statenfractie Utrecht

  Voor meer informatie en contact: Lees verder

 • Op naar het verkiezingsjaar 2023!

  © Andre van Schie

  22 december − Afgelopen jaar was voor onze Statenfractie en de VVD een bijzonder politiek jaar. We kregen zoals heel Nederland te maken met het herstel na de Coronajaren, waar we vorig jaar nog volop inzaten. Met het aantreden van Rutte IV was het voor de VVD en onze achterban fijn dat er weer een missionair landsbestuur kwam. Maar met de oorlog in Oekraïne kreeg het hele vrije westen een harde boodschap van Poetin. Een onrustig voorjaar volgde waarbij de effecten voor iedereen merkbaar werden: de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne, de sancties en gestegen prijzen voor energie zorgen nog steeds voor grote maatschappelijke en politieke uitdagingen. Lees verder

 • Voortgang Toekomst N201

  © VVD provincie Utrecht

  21 december − Op de Statenvergadering van woensdag 14 december werd besloten over het Programma Toekomst N201. Het project gaat nu de voorbereidingsfase in. Voor de VVD een zeer belangrijk besluit, omdat wij al jaren aandringen op verbetering van de knelpunten op de N201. De N201 die nog steeds het grootste doorstromingsknelpunt vormt in de Provincie Utrecht. Lees verder

 • Copy Paste: overbelasting en onderbesteding

  21 december − De kracht zit in de herhaling. Opnieuw heeft de VVD aandacht gevraagd voor de te hoge belastingen. Dit keer bij het wat technische stuk van de ‘Slotwijziging’. Hieruit blijkt dat de provincie naar verwachting in 2022 ruim € 22 miljoen verwacht over te houden. In 2026 loopt dat bedrag zelfs op naar ruim € 40 miljoen. De teller loopt waarschijnlijk nog verder op als, zoals de afgelopen jaren, blijkt dat veel plannen niet of later worden gerealiseerd. Lees verder

 • Onverzekerd tegen agressie en bedreiging in provinciale politiek

  21 december − Helaas worden ook provinciale politici soms bedreigd, en vinden vernielingen plaats. Naast persoonlijke impact is het belangrijk dat eventuele schade snel wordt afgewikkeld. Tot verbazing van de VVD ontbreekt echter een Provinciale molestverzekering. Lees verder

 • Met de stofkam door de Legestabel

  21 december − Voor het verlenen van vergunningen brengt de provincie leges in rekening. De tarieven worden jaarlijks door ons vastgesteld. Dat gebeurt in de vorm van een uitgebreide tabel waarin exact 90 (!) tarieven worden vastgesteld. De VVD is eens kritisch door de lijst heen gegaan en kwam een paar bijzondere tarieven tegen. Zoals bijvoorbeeld € 100,- voor het aanvragen van een vergunning voor handelsreclame. Of € 206,30 voor een ‘ vergunning voor het inrichten of hebben van een standplaats voor handel of bedrijf’. Lees verder

 • Subsidie vitale binnensteden en dorpskernen: pragmatisme prima, maar zekerheid voor ondernemers is nodig

  21 december − In 2021 heeft de provincie een subsidieregeling ingesteld om de vitaliteit van binnensteden, dorpskernen en winkelcentra te versterken. Aanleiding hiervoor was de oplopende winkelleegstand die tijdens de coronaperiode extra doorzette. De subsidieregeling biedt procesgelden waarmee gemeenten en ondernemers en/of eigenaren een plan van aanpak kunnen opstellen hoe ze de komende jaren gezamenlijk inzetten op de versterking van vitaliteit in binnensteden, dorpskernen en winkelcentra. In de verordening stond opgenomen dat binnen 12 maanden na verlening van de subsidie, de activiteiten afgerond moesten zijn. Lees verder

 • Sterke statenleden voor een sterk bestuur

  © VVD provincie Utrecht

  21 december − Het schrijven van een Statenvoorstel (een besluit van Provinciale Staten) is in de meeste gevallen voorbehouden aan Gedeputeerden en het ambtelijk apparaat. Maar in dit specifieke geval hebben Marianne de Widt (D66) en Odile de Man (VVD) de pen ter hand genomen en zelf een statenvoorstel geschreven; voor provinciaal lidmaatschap van StatenlidNU. Lees verder

 • Doen wat nodig is.

  01 december − Het is een onzekere tijd met veel problemen om op te lossen. We moeten dus als provincie doen wat nodig is voor een vrij, veilig en welvarend Utrecht. Politiek gaat immers over die zaken in de samenleving die we niet zelf kunnen oplossen maar die we met elkaar moeten doen. Wij vinden het als VVD fractie daarbij belangrijk om verder dan 4 jaar vooruit te kijken. Daarom hebben wij ook dit jaar een toekomstbegroting gemaakt en in de statenvergadering over de begroting veel verbetervoorstellen gedaan. Daarvan hebben een aantal het gehaald, maar veel ook niet. Lees verder

 • Dag van de ondernemer: bijpraten op Lage Weide

  © Arthur Kocken

  01 december − Op vrijdag 18 november, #Dagvandeondernemer, bezocht Economie woordvoerder Arthur Kocken Iwell b.v. Iwell levert batterijen die wind- en zonnestroom opslaan en stroom terug leveren wanneer die in het gebouw of voor het wagenpark nodig is. Zo wordt het elektriciteitsnet ontlast tijdens de piekmomenten en is een kleinere aansluiting mogelijk. Kortom, een bedrijf dat een bijdrage levert aan de energietransitie – en een voorbeeld van een kant van de energietransitie waar Arthur vaker op heeft gewezen: de innovatie en economische kansen. Lees verder

 • VVD Toekomstbegroting

  01 december − Vorig jaar heeft de VVD-fractie voor het eerst een eigen begroting gemaakt. Reden was dat de begroting van het college naar ons oordeel te weinig toekomstgericht was. Daarom heette onze begroting ook Toekomstbegroting. Ook dit jaar presenteerde het college weer een begroting met weinig inhoudelijke lijn erin, zonder investeringen die nodig zijn om Utrecht ook in de toekomst leefbaar te houden. Daarom hebben we ook dit jaar weer een toekomstbegroting geschreven. Lees verder

 • Met kennis meer kracht

  01 december − Eén van de investeringen in de Toekomstbegroting van de VVD-fractie is om het bredere bedrijfsleven te ondersteunen met het delen van kennis en innovatie die al aanwezig is bij kennis- en opleidingsinstellingen. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) vervult zo'n rol voor de top 5000 innovatieve bedrijven, maar heeft in haar werkgebied nog zo'n 190.000 andere bedrijven. Ook die bedrijven kunnen baat hebben bij kennis en innovaties die aan universiteiten, hogescholen en middelbaar beroepsonderwijs beschikbaar is. Lees verder

 • Boerenorganisaties helaas niet meer aan tafel stikstofaanpak provincie

  01 december − Tijdens de Statenvergadering van 16 november heeft stikstofwoordvoerder Juliëtte van Gilse mondelinge vragen gesteld aan Gedeputeerde Sterk over hoe het kan dat de boeren, verenigd in 11 boerenorganisaties, niet meer aan tafel willen met de provincie voor de stikstofaanpak. Een van de redenen is het uitblijven van oplossingen voor de PAS-melders. Lees verder

 • Provinciale Staten van Utrecht wil 650 jaar democratie herdenken

  01 december − In 2025 is het 650 jaar geleden dat op 17 mei 1375 de Stichtse Landbrief werd getekend. De Stichtse Landbrief was een schriftelijke vastlegging op 17 mei 1375 van diverse rechten en plichten binnen het Nedersticht (nu zo ongeveer de huidige provincie Utrecht) tussen bisschop Arnold van Horne van Utrecht als vorst/landsheer en de Utrechtse geestelijken en edelen op het platteland en diverse steden. Door de Landbrief werden beslissingen over onder meer belastingen, oorlog, bestuur, benoemingen en rechtspraak voorgelegd aan de Staten. Die oefenden ook controle uit op de bisschoppelijke uitgaven. De oorkonde bond ook nieuwe bisschoppen en kan gezien worden als het ontstaan van de Provinciale Staten van Utrecht. Lees verder

 • Onnodige en overbodige lastenverzwaring: VVD stemt tegen de begroting

  01 december − In de begroting van het college werd een lastenverzwaring gepresenteerd. Voor het vierde jaar op rij wil dit college de motorrijtuigenbelasting verhogen. Tegelijkertijd houdt de provincie elk jaar tientallen miljoenen over, ook in 2022 wordt wederom niet al het geld uitgegeven. Lees verder

 • 5 miljoen euro extra voor restaureren monumenten provincie Utrecht

  01 december − Provincies hebben een taak in het meefinancieren van de restauraties van rijksmonumenten. Voor de kleinere restauratieopgaven, bijvoorbeeld het dienstgebouw van Huis Doorn, is er in Provincie Utrecht het Parelfonds. Voor de iconische opgaven zoals de Utrechtse werven en Fort Honswijk moet door de provincie worden gespaard. Lees verder

 • Wonen

  01 december − We willen met allemaal dat iedereen een fijn huis kan vinden, of je nu starter bent of doorstromer op de woningmarkt. Maar we merken dat er onvoldoende bouwlocaties zijn, we de 10.000 nieuwe huizen per jaar niet halen en de woningbouw door alle regels en rechtszaken eerder langzamer gaat dan versnelt. Lees verder

 • Einde vriendschapsband met Guangdong

  01 december − Provinciale Staten heeft op 16 november unaniem ingestemd met het beëindigen van de vriendschapsband van de provincie Utrecht met de provincie Guangdong in China. Bij eerdere discussies over deze vriendschapsband heeft de VVD-fractie gewezen op de werkgelegenheidsaspecten. Lees verder

 • VVD kiest voor lange termijn: meer woningen, meer wegen, minder belasting.

  02 november − De VVD Provincie Utrecht heeft er dit jaar opnieuw voor gekozen een Toekomstbegroting voor de provincie Utrecht op te stellen. Daarin maakt zij duidelijke andere keuzes dan de coalitie bestaande uit GroenLinks, PvdA, CDA, D66 en ChristenUnie. Lees verder