Nieuws

 • Welkom bij de VVD Statenfractie Utrecht

  Voor meer informatie en contact: Lees verder

 • Het onmogelijke huwelijk tussen provincie en geld

  12 juli − Overheid en geld blijft een lastig huwelijk. Zeker als linkse partijen aan de macht zijn. Als er te weinig geld is, wordt het tekort met lastenverzwaringen op de belastingbetaler afgewenteld. Als er geld overblijft, worden er onnodige projecten bedacht om het geld de deur uit te krijgen. Lees verder

 • ‘De toekomst begint nu’; algemene beschouwingen bij de kadernota

  12 juli − Iedereen die bij de provincie werkt moet op enig moment aan een buurman, collega of familielid uitleggen wat dat nou eigenlijk inhoudt. De provincie er is voor díe overheidstaken die te groot zijn voor gemeenten, maar te klein voor de rijksoverheid. De VVD is ambitieus en wil dus dat de provincie beter wordt in de uitvoeringstaken maar vooral willen we dat de provincie goede plannen gaat maken voor de toekomst. Om daarbij ook te zorgen voor voldoende banen moeten we goed samenwerken met het bedrijfsleven en het onderwijs. Lees verder

 • Nog geen toiletnorm, wel meer aandacht voor voorzieningen

  12 juli − Er zijn in Nederland twee miljoen buik- en anderhalf miljoen blaas patiënten die regelmatig naar de WC moeten. Bij het bespreken van het programma recreatie en toerisme heeft de VVD daarom gepleit voor een toiletnorm voor provinciale fiets- en wandelroutes. Lees verder

 • Houdt Hondenuitlaatservices niet aan het lijntje

  12 juli − Dit jaar hebben de recreatieschappen besloten dat hondenuitlaatservices niet meer welkom zijn in de recreatiegebieden. Ook Staatsbosbeheer en Het Utrechts Landschap sluiten de toegang voor deze ondernemers steeds verder af. De provincie heeft volgens de VVD een verantwoordelijkheid om mee te helpen zoeken naar alternatieven. Lees verder

 • Nieuwe Hollandse Waterlinie: erfgoed of openluchtmuseum?

  12 juli − Woordvoerder Arthur Kocken: “De VVD koestert ons erfgoed; dat maakt onze provincie mede zo aantrekkelijk. Maar wij willen niet in een openluchtmuseum leven. De VVD vindt dat het ruimtelijk beleid in de Utrechtse gemeenten en in Provinciale Staten bepaald moet worden en niet door ICOMOS of Unesco.” Lees verder

 • Regionale Energie Strategie mag gemeenten niet buitenspel zetten

  12 juli − Windmolens en zonnevelden, op welke locaties kunnen we die het beste kwijt in onze provincie? Daar ging het over bij de Statenvergadering van 30 juni. Als VVD vinden wij dat de gemeenten zélf mogen besluiten over de locaties van windmolens en zonnevelden. Dit hebben we dan ook krachtig uitgedragen. Lees verder

 • Nagedachtenis aan Eric Balemans

  04 juli − Met groot verdriet hebben we dit weekend vernomen dat de heer E.R.M. (Eric) Balemans vrijdag 2 juli is overleden. De heer Balemans behoort tot deze unieke groep en we zullen hem vreselijk missen. We wensen zijn familie veel sterkte! Lees verder

 • Een miljoen noodsteun voor zwaar getroffen Leersum

  23 juni − Leersum is vrijdag getroffen door ongekend noodweer. Het gevolg is schade aan woningen, bossen en infrastructuur. Wij hebben een voorstel ingediend om zo snel mogelijk € 1 miljoen beschikbaar te stellen. Lees verder

 • Beleidsvisie Circulaire Samenleving 2050 "Aan de slag!"

  08 juni − De VVD-fractie ondersteunt het toevoegen van een derde doel voor de provincie: economische kansen pakken. Want het toewerken naar een circulaire samenleving betekent innovatie en dus kansen voor ondernemers in de provincie Utrecht. Lees verder

 • Human Capital Agenda Regio Utrecht

  08 juni − De VVD steunt de inzet om schotten tussen sectoren weg te halen zodat werknemers in een veranderende economie makkelijker van sector kunnen wisselen. Daarbij is het overigens noodzakelijk dat er in de provincie letterlijk ruimte is om te werken, maar dat is voor de VVD geen nieuw pleidooi. Lees verder

 • Extra impuls zakelijk toerisme & druktemonitor recreatiegebieden

  08 juni − Toerisme is goed voor € 1,5 miljard aan inkomsten en voor veel banen in de provincie. De sector heeft een doffe dreun van de coronacrisis gehad. Maar ook na de coronacrisis ligt Utrecht nog steeds in het midden van het land en blijven we een aantrekkelijke locatie voor toerisme. Het is dus goed om nu de sector te steunen waar we kunnen. Lees verder

 • Tweede storting provincie in ROM Regio Utrecht

  08 juni − In verband met het aflopen van de Corona Overbruggingslening (COL) en het beschikbaar zijn van cofinanciering van Rijks- en Europese regelingen om innovaties te stimuleren is de geplande tweede storting in het vermogen van de ROM vervroegd. De VVD heeft daar mee ingestemd omdat het ondernemers en daarmee de economie helpt uit de COVID crisis te komen. Lees verder

 • Kleinere musea worden ook geholpen; opleidingen helpen mee

  08 juni − Met de corona ondersteuningssubsidies zijn veel culturele organisaties het afgelopen jaar geholpen. Maar ook de kleinere musea hebben het moeilijk. Die hadden het vaak al niet makkelijk. Veel van die musea draaien op passie. Vanuit die passie voor erfgoed en het tonen daarvan zetten veel vrijwilligers en enkele professionals zich in voor het voortbestaan van collecties en musea. Ze kwamen vaak niet toe aan vernieuwing en dreigen zo de link te missen met ontwikkelingen in de samenleving en belangstelling van publiek. Lees verder

 • Verantwoord blijven lobbyen voor bereikbaarheid!

  08 juni − Alhoewel Provinciale Staten niet gaan over het Tracébesluit A12/A27, dienden de coalitiepartijen met steun van enkele andere partijen een al langer verwachte actualiteitenmotie in om, ten behoeve van de kabinetsformatie in Den Haag, het signaal af te geven dat PS Utrecht een voorkeur heeft voor het niet verbreden van de A27 bij Amelisweerd. De VVD in de staten was hier om meerdere redenen op tegen en diende een eigen motie in. Lees verder

 • Samen in gesprek over waarden, opgaven en perspectief

  08 juni − In de afgelopen periode is de polder Rijnenburg veelvuldig in het nieuws geweest, onder meer als (tijdelijk) energielandschap en als potentiële locatie voor woningbouw. Lees verder

 • Sporten is goed maar geen provinciale kerntaak.

  22 april − Sporten en bewegen zijn goed voor je gezondheid. Door sport ontmoet je bovendien andere mensen en leer je omgaan met winst en verlies. In Nederland wordt sportbeleid door het Rijk en door gemeenten uitgevoerd. De provinciale VVD was dan ook wat verbaasd dat Gedeputeerde Staten met een voorstel voor provinciaal sportbeleid kwam. Lees verder

 • Schappen op de schop, recreant weer centraal!

  22 april − In de vorige nieuwsbrief hebben we al wat geschreven over recreatieschappen. Ook in deze Statencyclus hebben we het over de schappen gehad. Met uitgebreide inbreng vanuit de VVD hebben Provinciale Staten kaders opgesteld om recreatie op een andere manier te organiseren. Daarmee wordt het effectiever en efficiënter. Lees verder

 • Publiek gefinancierde natuurontwikkeling moet ook voor het publiek toegankelijk zijn!

  22 april − De VVD vindt nieuwe natuurontwikkeling zeer belangrijk, maar stelt wel als voorwaarde dat de inwoners daar in beginsel ook van kunnen genieten. Na een spannend debat met daarin een toezegging van de gedeputeerde, is het gelukt om een meerderheid van de Staten die uitspraak te laten steunen. Lees verder

 • De weg kwijt!

  22 april − Het college van GS maakt er geen geheim van dat zij niet willen investeren in nieuwe wegeninfrastructuur en een beleid voeren om de automobiliteit te beperken. Opvallend genoeg is dat de Provincie Utrecht recent stevig op de vingers is getikt. Lees verder