Wonen in Utrecht, ook voor middeninkomens

Met de inhaalslag op de woningmarkt na de crisis is inmiddels in de provincie Utrecht HET knelpunt de beschikbaarheid van woningen voor de middeninkomens. Er zijn te weinig beschikbare woningen en de woningen die er zijn, zijn (daarom) duur. Dat merken we niet alleen in de stad Utrecht, maar inmiddels ook daarbuiten. Prettig voor mensen die hun huis verkopen en uit de provincie verhuizen. Maar niet voor de mensen die door de economische crisis in de afgelopen jaren het huren/ kopen van een nieuwe woning hebben uitgesteld en nu rond kijken. Of die net hun opleiding hebben afgerond en op zoek zijn naar hun eerste woning. Mensen willen verhuizen, maar kunnen niet. En we willen ook voorkomen dat mensen erg ver van hun werk moeten gaan wonen.

 

Versnellen van woningbouw

Bij de behandeling van de voorloper van de begroting, de Kadernota, heeft fractievoorzitter Arthur Kocken de vraag opgeworpen of we op een aantal beoogde bouwlocaties moeten versnellen. Afgezien van kleinschalige woningbouw in de randen van dorpen en kleine steden (om de eigen bevolkingsgroei op te vangen), gaat het de VVD er niet om extra woningbouwlocaties aan te wijzen. Er zijn voldoende locaties aangewezen in provinciaal ruimtelijk beleid. Een aantal daarvan pas over enkele jaren. Maar hoe kunnen we zorgen dat die sneller beschikbaar komen voor de inhaalslag op de woningmarkt, zodat daarmee woningen betaalbaarder worden. GS heeft toegezegd, ook in beantwoording op schriftelijke vragen van de VVD, om dit te monitoren. Inmiddels ligt er een STEC rapport “Wonen in Utrecht”. STEC adviseert 'zachte' plannen hard te maken: snelheid maken is hierin van wezenlijk belang, want planvorming in de woningbouw kost veel tijd, zeker in complexe binnenstedelijke situaties, en we hebben al een actueel urgent probleem.

 

Plan van aanpak

Kortom, een onderbouwing van ons pleidooi. Maar daarmee nog niet de oplossing. Hoe gaan we voldoende snel worden om te zorgen dat doorstroming op de woningmarkt wordt ondersteund? En starters met een middeninkomen straks een woning kunnen krijgen?  Samen met de coalitiepartijen en de PvdA heeft de VVD een motie ingediend waarin Gedeputeerde Staten wordt opgeroepen met een plan van aanpak te komen.

 

Zie bijlage: M083 - Motie Regionale samenwerking voor woningen waar behoefte aan is