VVD voorstander van nieuwe verordening Plassenschap Loosdrecht en wijziging Gemeenschappelijk Regeling Plassenschap Loosdrecht

Naar aanleiding van diverse knelpunten in de uitvoering en handhaving van de schapsregelgeving, past het Plassenschap Loosdrecht de regelgeving aan.

Een uitgangspunt bij het opstellen van de verordening is dat over onderwerpen waarover bepalingen bestaan in gemeentelijke of provinciale verordening geen regels worden opgenomen, tenzij de BOA’s van het Plassenschap op deze regels zelf moeten kunnen handhaven of voor het plassengebied andere specifieke regels nodig zijn. Een ander uitgangspunt bij het opstellen van de verordening is om niet meer regels op te nemen dan noodzakelijk. De VVD is een groot voorstander van zo min mogelijk regels en juicht deze aanpassing dan ook van harte toe.

 

Meer inzicht voor gebruikers

Daarnaast zijn de regels geactualiseerd en zoveel mogelijk vereenvoudigd, om de voorlichting aan de gebruikers van het gebied te vergemakkelijken en de handhaving te verbeteren.

 

Minder bestuurlijke drukte

In de wijziging Gemeenschappelijke Regeling Plassenschap Loosdrecht wordt een aantal maatregelen getroffen om de toekomstbestendigheid van de recreatieschappen te vergroten. Deze maatregelen betreffen onder meer het aanpassen van de gemeenschappelijke regeling aan de laatste wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en het vergroten van de bestuurlijke effectiviteit, door het aantal bestuurders terug te brengen van 18 naar 10.