Schriftelijke vragen van de VVD over Participatie Marinierskazerne Doorn

Slecht gehoord

Het lijkt erop dat de stem van de omwonenden van de marinierskazerne in Doorn slecht gehoord wordt. De rijksoverheid, de provincie en de gemeente die gezamenlijk het initiatief tot herontwikkeling van het kazerneterrein verder brengen, hebben de bewoners van Doorn de gelegenheid geboden om mee te praten over het plan. Nu het concept-ontwikkelingskader voorligt, zien de participanten weinig van hun inbreng terug. Reden voor Astrid Ens om op 15 december jl namens de VVD Statenfractie de onderstaande schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten te stellen.

 

Oog voor kwaliteit

De VVD juicht het toe dat het kazerneterrein wordt herontwikkeld tot een woonwijk. Mensen willen graag in de provincie Utrecht wonen, dus vergroting van het woningaanbod komt goed van pas. De uitbreiding is ook goed voor het op peil houden van de voorzieningen in de kern Doorn. De VVD, woordvoerder Astrid Ens: "Wij hechten daarbij veel waarde aan de ruimtelijke kwaliteit van de plannen. De nieuwe woonwijk moet naadloos in de omgeving passen en daarbij zijn dichtheid en maximale bouwhoogte van groot belang. De omwonenden maken zich juist over deze twee zaken grote zorgen".

Daarom vraagt de VVD het college van GS naar het participatietraject en in hoeverre het ontwikkelkader past in de provinciale visie op de omgevingskwaliteit ter plaatse.