Begroting Provincie Utrecht 2019: Utrecht groeit

De provincie Utrecht is populair om te wonen, werken en verblijven. Internationaal zijn we een topregio. Daar kunnen we trots op zijn. Het brengt ons veel goeds. Zoals banen voor onszelf en onze kinderen, geld om onze landschappen, erfgoed en voorzieningen in stand te houden. Dat is niet vanzelfsprekend. We moeten zorgen dat we blijven groeien. Dat moeten we op zo'n manier doen dat het hier fijn leven en werken blijft. De afgelopen jaren zijn er voor inwoners en ondernemers in de provincie Utrecht mooie resultaten bereikt.
Fractievoorzitter Arthur Kocken stond daar bij de behandeling van de Begroting 2019 in Provinciale Staten van Utrecht op 5 november 2018 bij stil. Maar hij wees er ook op dat er in de komende jaren de nodige opgaven voor de Provincie zijn om de kansen te benutten en te zorgen dat we blijven groeien EN dat het hier fijn leven blijft. Dat vraagt om keuzes maken.

Bereikt

Op het gebied van mobiliteit is de VVD trots op de opening van de fietsbrug bij Nigtevecht en de zuidelijke Randweg van Woerden. Daarnaast is in de Staten een richtinggevende voorkeursvariant van de verbrede rondweg Veenendaal-Oost vastgesteld.
De VVD is verder tevreden over de aanpak van de Hertekop in Leusden en Amersfoort inclusief de veiligheid voor fietsers.
H
et eerste deel van de aanpassing van Driebergen-Zeist met onderdoorgang en parkeergarage bij het station is gerealiseerd. Voor de VVD is dit een voorbeeld hoe de reiziger zelf verschillende vervoersvormen kan combineren; de keuze blijft aan de inwoners/ bezoekers. Openbaar vervoer is meer op de vraag gebaseerd.
Het Provinciehuis heeft inmiddels het goede voorbeeld gegeven met oplaadpunten voor elektrische fietsen.
In de komende maanden staan besluiten gepland over de spooronderdoorgang Maarsbergen, de aanpak van de N201, de verbreding van de Rijnbrug en de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU).

Verder zijn onzinnige regels opgeruimd zoals over het plaatsen van eierautomaten, ligplaatsen van boten en de omvang van borden bij boerderijen.
Op maat wordt gezocht naar ruimte tot uitbreiding voor lokale bedrijven, zoals bijvoorbeeld in de voortuin van Woerden.
Er wordt gewerkt aan een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Dit om ook in de toekomst te kunnen voldoen aan de vraag naar personeel in o.a. de techniek en de zorg. Dat helpt werkgevers en de mensen die een opleiding volgen. De Economic Board Utrecht (EBU) legt de focus niet alleen op grote bedrijven, maar is er ook voor het midden- en kleinbedrijf (MKB).
Er is tevens een volgende stap gezet in het terugdringen van kantorenleegstand.
Dankzij de VVD is naast wind en zon nu ook diepe geothermie als een optie voor de energietransitie.
De VVD is blij dat er meer wordt ingezet op de aanpak van ondermijnende criminaliteit en handhaving van het verbod op varend ontgassen.
En dat sinds 2009 de motorrijtuigenbelasting niet is verhoogd, ook niet met de inflatiecorrectie.

Opgaven voor de komende jaren

De provincie Utrecht staat voor de opgave een antwoord te vinden op de woningvraag van de komende jaren (ca 170.000 woningen), te zorgen dat we een economisch aantrekkelijke regio blijven (concurrerend, maar ook groen), dat onze huizen en banen bereikbaar blijven en warm en verlicht (de energietransitie). De VVD heeft het College nog eens herinnerd aan de toezegging dat er nog voor de verkiezingen een schets ligt van hoe die opgaven ruimtelijk kunnen worden vertaald.
Voor woningbouw heeft de VVD de suggesties gedaan van de A12-zone, het gebied tussen de oostzijde van de A2 en de westzijde van de spoorlijn, Odijk-West, Rijnenburg en Vathorst-West.
Ook wil de VVD dat het College een extra stap voorwaarts maakt in de energietransitie. De VVD moedigt aan om te komen tot concrete plannen hoe de energieopgave kan worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door hergebruik van restwarmte van bedrijven en het gebruik van slimme technologie voor bijvoorbeeld zelfrijdend openbaar vervoer.

Samen aan de slag

In zijn Beschouwingen - zie onderstaande bijlage - doet Arthur Kocken een oproep om samen met kennisinstellingen, grote en kleinere technische bedrijven te werken aan slimme oplossingen voor deze opgaven.
En om daarbij in het Provinciehuis ook andere dan de 'usual suspects' uit te nodigen.
Naast de NMU dus bijvoorbeeld ook Vereniging Eigen Huis.