Regiodeal Foodvalley: goed organiseren!

Het is altijd mooi als je van maatschappelijke opgaven economische kansen kunt maken. Zoals de landbouw, onze voedselvoorziening, toekomstbestendig helpen maken, ons voedsel gezonder maken EN er economisch op vooruit gaan. Wie wil dat niet? De regiodeal Foodvalley wil dat allemaal realiseren.

Regiodeal
In de Statenvergadering van 10 juli 2019 spraken we over deze 'deal' van de provincie met andere overheden, universiteiten en ondernemersorganisaties. De provincie Utrecht legt 10 miljoen euro in.

Woordvoerder Arthur Kocken: "Met deze deal gebeurt er wat de VVD al vaker heeft bepleit: als provincie ondersteunen we de ontwikkelingen in de Foodvalleyregio met de Utrechtse gemeenten Rhenen, Renswoude en Veenendaal. De VVD vindt het belangrijk dat over de provinciegrenzen heen economisch kan worden samengewerkt. Alleen dan behouden we ook onze economische toppositie in Europa."

Governance organiseren
Aan deze regiodeal nemen veel organisaties deel, en sluiten wellicht nog meer organisaties aan. Dat is positief want dat kan leiden tot draagvlak en slagkracht. Maar het werken met veel partners vraagt om dit extra goed te organiseren. Dat doen we door afspraken te maken over:  Hoe stuur je? Hoe financier je? Hoe leg je verantwoording af? Wie is aanspreekbaar? Hoe borg je de resultaten?

We noemen dat met een Engels woord governance. Die governance zorgt er voor dat we straks niet alleen mooie ambities op papier hebben, maar tastbare resultaten hebben die onze inwoners en onze economie verder brengen.

Omdat dit nog onvoldoende uitgewerkt was, heeft de VVD namens CDA, GL, CU, D66 en FVD een amendement ingediend om de sturing en verantwoording goed vastgelegd te krijgen. We willen zorgen dat de goede ambities en 10 miljoen waarmee we starten, leiden tot goede resultaten voor de Utrechtse inwoners en ondernemers.