Nog geen duidelijkheid financiële afhandeling fusiegemeente Vijfheerenlanden

De fusiegemeente Vijfheerenlanden bestaat op 1 januari 2020 een jaar. Met de oprichting van deze nieuwe gemeente is een provinciegrenscorrectie gemoeid en moeten afspraken gemaakt worden over de verdeling van financiële baten en lasten tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland.

Dat hier nog onduidelijkheid over bestaat en dit proces nog niet naar tevredenheid is afgerond werd bevestigd in de Provinciale Statenvergadering van 30 oktober tijdens het behandelen van een te nemen investeringsbeslissing over het verbeteren van de oeverconstructie van het Merwedekanaal.

De VVD heeft aan Gedeputeerde Staten vragen gesteld over de stand van zaken, over eventuele escalatiemogelijkheden om zaken te kunnen versnellen en hier een motie over ingediend. In zijn beantwoording heeft de Gedeputeerde aangegeven naar verwachting rond de komende jaarwisseling het proces te hebben afgerond en Provinciale Staten daar dan over te kunnen informeren. De VVD heeft haar vertrouwen uitgesproken in de woorden van de Gedeputeerde en daarop haar motie ingetrokken.