Meer betaalbare woningen .......

Meer woningen ...

Er is in onze provincie een enorme vraag naar nieuwe, betaalbare woningen. Gelukkig zijn er nog verschillende in- en uitbreidingslocaties mogelijk waaronder de Merwedekanaalzone in de stad Utrecht, de A12-zone (Nieuwegein, Houten, Utrecht) en ook Rijnenburg. De polder Rijnenburg biedt naast woningbouw ook kansen voor bijvoorbeeld nieuwe natuur, recreatie (waaronder een mogelijke roeibaan) en grootschalige energieopwekking.

 

... die bereikbaar zijn

De VVD vindt het van belang dat nieuwe woningbouwontwikkeling samen gaat met goede infrastructurele voorzieningen om woningen bereikbaar te maken voor verschillende vervoersvormen. We kunnen immers niet allemaal met de fiets naar het werk of naar een voetbalwedstrijd met het hele elftal. De VVD wil met de extra financiële middelen, die vanuit het Rijk beschikbaar zijn gekomen om een mobiliteitsverkenning uit te voeren, ook Rijnenburg bereikbaar maken voor nieuwe woon-werklocaties in onze provincie.

 

Vragen over ontsluiting van locatie Rijnenburg

VVD-woordvoerder Mobiliteit, Bob de Jager, heeft daarom in de vergadering van Provinciale Staten van Utrecht op woensdag 11 december 2019 aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen gesteld:

1) Is het College bereid om met het College van B&W van Utrecht samen te onderzoeken wat naar de huidige inzichten de verstedelijkingsperspectieven zijn voor polder Rijnenburg, en hoe de ontsluiting van dit gebied ontwikkeld en gefinancierd kan worden?

2) Is het College bereid om een informatiesessie te organiseren, waarvoor zij de belangrijkste direct bij Rijnenburg betrokken partijen uitnodigt, zoals partijen met grondposities, woningbouwcorporaties, energiecollectieven, het recreatieschap en roeiverenigingen, die tijdens deze sessie hun visies en ideeën met betrekking tot de ontwikkeling en fasering voor Rijnenburg met de leden van PS en GS kunnen delen?

 

Beide vragen zijn door het College positief beantwoord. Bob de Jager: “De bereikbaarheid van Rijnenburg is de eerste stap naar de bewoonbaarheid van Rijnenburg. Samen met de Gemeente Utrecht gaat de Provincie Utrecht de ontwikkelmogelijkheden en infrastructurele ontsluiting afstemmen. Een goede beweging voorwaarts.”