Procedure Omgevingsvisie

Zoals bij onze vorige nieuwsbrief aangegeven ligt de procedure voor de behandeling en uiteindelijke vaststelling van de Omgevingsverordening en de Omgevingsvisie van de provincie stil. De ingeplande informatieavonden zijn komen te vervallen en er is nog geen nieuwe planning bekendgemaakt. De Ontwerp Omgevingsvisie, de Ontwerp Omgevingsverordening en het bijbehorende milieueffectrapport (planMER) zijn al wel voor iedereen in te zien.

Voordeel  van deze situatie is wel dat we alvast onze gedachten kunnen laten gaan over de inhoud hiervan en op welke wijze de opmerkingen die wij bij de concept versie naar voren hebben gebracht zijn verwerkt. Ik nodig dan ook een ieder van harte uit om ons te laten weten of de verordening of de visie nog aanpassingen behoeven. Zodra de officiĆ«le terinzagelegging bekend is organiseren wij vanuit de VVD fractie in de Staten een (eventueel digitale) gesprekavond om de input op te halen. 

Een belangrijk aspect van de toekomstige Omgevingsverordening is de regionale programmering voor woningbouw. De eerste concept versie is onlangs aan ons gepresenteerd tijdens een informatiesessie. Het ziet er nu naar uit dat het voldoen aan de eisen van de regionale programmering in veel gevallen niet leidt tot een vertraging van woningbouw omdat veel van de eisen ook lokaal al worden gevraagd. Maar bij de definitieve regionale programmering blijft de VVD fractie onnodige en onuitvoerbare aanvullende eisen voor woningbouw tegengaan.

Odile de Man