De weg die ons verder brengt

In de aanloop naar het provinciale zomerreces passeerden diverse mobiliteitsonderwerpen in de Staten. Een terugkerende politieke discussie bij deze onderwerpen gaat over de vraag of er actief gestuurd moet worden op een transitie in mobiliteit of dat mensen prima zelf keuzes kunnen maken op basis van goede alternatieve mobiliteitsoplossingen, zoals de VVD voorstaat. Over de doelstelling naar meer duurzame en flexibele mobiliteit zijn partijen het wel eens, maar zeker niet altijd over de weg daar naartoe.

Samenvatting besproken mobiliteitsonderwerpen

De VVD behaalde succes met haar voorstel om ook een relatie te leggen naar het goederenvervoer in de programmadoelstelling bereikbaarheid en met haar initiatief, in samenwerking met andere partijen, om aparte programma’s te handhaven voor het OV en bereikbaarheid in het algemeen. Deze transparantie helpt om zaken inzichtelijk te houden en goed te kunnen blijven monitoren.

De besluiten over de elektrificatie van de busstalling Westraven, de aanschaf van extra trams en aanvullend krediet voor de vernieuwing van de SUNIJ-tramlijn, waren in Coronatijd voor de VVD aanleiding om vragen te stellen over mogelijk flexibele en alternatieve scenario’s. Hoewel het geld maar één keer uitgegeven kan worden, bleek er voor de continuïteit op korte en lange termijn geen doorslaggevend alternatief scenario te zijn, terwijl de extra kapitaallasten op de jaarlijkse begroting relatief beperkt blijven.

De coalitie in de provincie en in de gemeente Utrecht willen eerst van de polder Rijnenburg een energielandschap maken en pas na 2030 denken aan grootschalige woningbouwontwikkeling. Na afstemming met onze VVD collega’s in de Tweede Kamer, heeft het rijk een motie aangenomen die de regering verzoekt om in het bestuurlijk overleg met provincie en gemeente al voor 2030 rekening te houden met de mobiliteitsgevolgen van woningbouw in Rijnenburg, voor zowel fiets, OV als auto. Hopelijk komen betaalbare en bereikbare woningen in Rijnenburg hiermee een stapje dichterbij.

De plannen met de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) voorzien in een betere doorstroming op het wegennet rond de stad Utrecht. Daarom dragen zowel de provincie als het rijk financieel bij aan dit project van de gemeente Utrecht. Via de media bereikten de Staten het bericht dat nader onderzoek een miljoenen tekort laat zien in de realisatie van de plannen en dat de gemeente Utrecht alternatieve invullingen overweegt. Aanleiding voor de VVD om hierover vragen te stellen en te verzoeken de geheime bijlagen van het onderzoek voor te leggen aan de Staten. Inmiddels is bekend geworden dat het tekort EUR 94 mln. bedraagt. Ongetwijfeld zal dit onderwerp na het zomerreces terug op de agenda komen.

Bij een provinciale hoorzitting met bewoners uit Maarsbergen over een aan te leggen spoorwegonderdoorgang bleek maar weer eens dat ondanks de vele jaren dat er nu al gesproken wordt over verschillende varianten, over en weer nog steeds verschil van inzicht blijkt te bestaan.

Na het verschijnen van de concept luchtvaartnota werden de Staten verzocht om bij te dragen aan de zienswijze vanuit de provincie. De VVD heeft aandacht gevraagd voor het zo vroeg en hoog mogelijk inzetten van een glijvlucht door vliegtuigen richting Schiphol. Bij het opstijgen van Schiphol heeft een geleidelijke stijging naar kruishoogte de voorkeur. Deze benadering voorziet in een optimale reductie van geluids- en milieubelastende effecten in onze provincie.

De VVD heeft een motie, ingediend door de PVV, gesteund om de lopende aanbesteding van 500 camera’s voor kentekenregistratie en het in kaart brengen van verkeersbewegingen stop te zetten. Wij zijn voorstander van camera’s voor criminaliteitspreventie, maar tegen het gebruik van camera’s voor een mobiliteitstransitie. Hier kunnen zo nodig andere middelen voor worden gebruikt, die minder privacy gevoelig zijn. Helaas heeft de motie het niet gehaald.

Voor nu wens ik iedereen een fijne vakantieperiode in binnen- of buitenland. En of je nu met de trein, fiets, te voet, auto, bus, boot of vliegtuig onderweg gaat, wees voorzichtig en blijf gezond.