Corona en cultuurbeleid

De cultuur- en erfgoedsector is een van de sectoren die de gevolgen van de corona pandemie ondergaan. Organisaties moeten zoeken naar nieuwe vormen van publieksbereik. Dat vraagt ook om nieuwe verdienmodellen om met minder fysiek aanwezig publiek toch rond te komen. In mei en juli hebben we online sessies georganiseerd met (raads)leden en wethouders om ervaringen te delen en onderstaande lijn aan te scherpen.

Impact op sector, bezig met overleven

De VVD-fractie heeft vanaf het begin af aan Gedeputeerde Staten opgeroepen hierin te doen wat nodig is. Wat ons betreft zijn de gevolgen zo ingrijpend dat het niet slim lijkt om beleid vast te stellen dat ontwikkeld is in een andere wereld, ‘voor-Corona’. Kunnen we niet beter eerst het noodzakelijke doen om de sector te helpen ten overleven, een periode de vinger goed aan de pols houden met een aantal beleidsdoelen voor de toekomst in het achterhoofd en pas dan nieuw beleid vaststellen? Zeker omdat we weten dat veel eerder bedacht beleid toch niet uitgevoerd zal worden omdat de omstandigheden zijn veranderd. Dat is begrijpelijk maar wie houden we dan voor de gek? De coalitie heeft echter anders besloten. Eerst is (in juni) beleid voor vier jaar vastgesteld, waarbij is erkend dat het waarschijnlijk niet of anders zal worden gerealiseerd. Daarna is pas in juli besloten over een noodfonds.

Transparant

Dankzij inzet van de VVD wordt met PS in het eerste jaar nadrukkelijker over de uitvoering gesproken, zodat er democratische controle kan worden uitgeoefend op de situatie van vastgesteld beleid en daarvan afwijkende beleidskeuzes van Gedeputeerde Staten. En mede dankzij onze inzet worden de uiteindelijke subsidiecriteria na het reces eerst nog met Provinciale Staten besproken voordat de beschikbare 6 miljoen euro wordt verdeeld

Die transparantie is des te belangrijker omdat we ons beseffen dat ook met de forse provinciale bijdrage van 6 miljoen euro niet alle organisaties kunnen worden geholpen. Keuzes zijn nodig en die moeten in het openbaar worden gemaakt.

Een andere toezegging om de transparantie van keuzes te vergroten hebben we gekregen met onze inzet om de adviescommissie voor de aanvragen samen te stellen op basis van sollicitaties. Eerder was al een motie van PS aangenomen om dit voortaan te doen, maar in de commissiebesprekingen vond de gedeputeerde dit toch lastig, extra tijd kostend etc; de gebruikelijke argumenten om dit niet te doen. In de Statenvergadering kwam Gedeputeerde Staten in reactie op een motie van o.a. de VVD echter met de toezegging om dit toch te doen.

Maatwerk

Woordvoerder Arthur Kocken heeft bij de behandeling van de het meerjarenbeleid en het noodfonds gehamerd op maatwerk, commitment van gemeenten, het overeind houden van een regionaal voorzieningennetwerk en het helpen van toekomstbestendige organisaties. Met die laatste bedoelen we organisaties die in staat zijn tot cultureel ondernemerschap en bijvoorbeeld zelden of nooit subsidie hebben gevraagd, maar waarvoor de crisis nu net teveel is. Ook is op ons verzoek toegezegd om ZZP’ers en individuele cultuurorganisaties met goede ideeën over aanpassingen aan de ‘Corona werkelijkheid’ te helpen bij aanvragen voor het Innovatiefonds.