De weg kwijt!

Het college van GS maakt er geen geheim van dat zij niet willen investeren in nieuwe wegeninfrastructuur en een beleid voeren om de automobiliteit te beperken. Opvallend genoeg is dat de Provincie Utrecht recent stevig op de vingers is getikt, in reactie op een aanvraag van 2,1 miljard bij het Nationaal Groeifonds voor investeringen in extra lightrailverbindingen en een aanvullend IC-station bij Lunetten. Onder andere de onrealistische en niet getoetste aannames in de plannen om het autogebruik te verminderen in het verkeerssysteem rond de verder te ontwikkelen Metropool Regio Utrecht, waren redenen voor afwijzing van de aanvraag. Maar er zijn meer voorbeelden, die aantonen dat het college ‘de weg’ behoorlijk kwijt is!

N201

In februari 2019 heeft PS besloten om de doorstromingsproblematiek van de N201 in het noordwestelijke deel van de provincie aan te pakken door verschillende knelpunten op deze belangrijke provinciale verbindingsweg in samenhang op te lossen. Op een manier, die recht doet aan de landschappelijke en natuurlijke waarden in dit gebied en gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Ruim twee jaar later blijkt het richtinggevende besluit nog onvoldoende uitgewerkt. Er zijn nieuwe denkrichtingen geïntroduceerd. Ook sluimert het creëren van voldoende draagvlak voort voor een oplossing in de situatie Loenersloot. Tevens besluit PS om het strekken van de bocht bij Mijdrecht uit te stellen en dit beruchte knelpunt opnieuw mee te nemen in een extra jaar verlenging studiefase N201. De VVD is een voorstander van het in samenhang oplossen van knelpunten, maar is van mening, mede gesteund door het standpunt van B&W van de gemeente De Ronde Venen, dat op basis van verkeerstechnische, maatschappelijke en economische inzichten nu doorgepakt had kunnen en moeten worden om de voorbereiding van dit doorstromingsknelpunt eindelijk te starten. Wij vinden dat hier sprake is van een vertragingstactiek en verkapte kostenbesparing, waar verkeersdeelnemers, inwoners en bedrijven nu helaas het gelag voor moeten betalen.

Rijnbrug en Rondweg-Oost

Eerder deze maand heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld over de verbreding van de projecten Rijnbrug bij Rhenen en Rondweg-Oost bij Veenendaal. Het college voert aan dat zij deze projecten vooralsnog moet stopzetten inzake de stikstofproblematiek. De VVD vindt het merkwaardig dat het college zich baseert op een tussenuitspraak van de Raad van State in een onderzoek dat in een ander trajectverband nog loopt. Het college houdt zich hiermee ook niet aan haar eerdere kennisgeving om eerst een definitieve uitspraak af te wachten. Wij zien hierin opnieuw een bevestiging van het anti-autobeleid van het college en zijn in afwachting van de beantwoording.

NRU

De Noordelijke Randweg Utrecht (‘NRU’) dient opgewaardeerd te worden om het verkeer rond de stad Utrecht beter af te kunnen handelen. Onder de voorwaarden van het realiseren van ongelijkvloerse kruisingen en geen negatieve effecten op de leefbaarheid voor omwonenden, hebben de Provincie Utrecht (ca. 42 miljoen) en het Rijk vele miljoenen aan subsidie toegezegd aan de gemeente Utrecht om dit project uit te voeren. Maar de gemeente Utrecht blijft met een zeer groot projecttekort zitten en wil een ander spoor inslaan, waarbij ‘vraag beïnvloeding’ (lees: minder autogebruik) voorop staat in combinatie met meer fietsen en het mogelijk invoeren van betaald parkeren in Overvecht. De VVD heeft de gedeputeerde via een actualiteitenmotie verzocht om de gestelde voorwaarden aan de provinciale subsidie nogmaals met de gemeente Utrecht te delen. Liever duidelijkheid vooraf, dan onduidelijkheid achteraf. De gedeputeerde heeft toegezegd dat de voorwaarden onveranderd van kracht blijven en geeft aan benieuwd te zijn naar het alternatief waar de gemeente Utrecht mee gaat komen. De gemeente Utrecht vervolgens verzoeken om PS daarover actief en volledig te infomeren kon niet rekenen op een meerderheid in de staten.

Westelijke Ontsluiting

En dan hebben we nog de Westelijke Ontsluiting van de rondweg bij Amersfoort. Deze investering is nodig voor het bereikbaar houden van Amersfoort, het verbeteren van de leefbaarheid en het veiliger maken van het verkeer. Er zijn budgetafspraken gemaakt binnen het gemeentelijk college en met de provincie om het project te kunnen financieren. Al sinds 2005 wordt er gesproken over de Westelijke Ontsluiting, maar door gewijzigde marktomstandigheden blijkt uitvoering binnen het bestaande budget inmiddels niet meer haalbaar en is de lopende aanbestedingsfase stopgezet. Partijen lijken vooralsnog niet bereid om het tekort te overbruggen en voor de provincie brengt dit het risico mee van een aanzienlijke desinvestering in dit wegenproject. Wij willen het zover niet laten komen en geven ook dit wegproject de volle aandacht!