Human Capital Agenda Regio Utrecht

Dat er nu samen met partners een Human Capital Agenda ligt, sluit voor de VVD mooi aan op de inzet vanuit de fractie in de afgelopen jaren op onderwijs dat goed aansluit op de arbeidsmarkt en het steunen van initiatieven van ondernemers tot praktisch opleiden. Bij de laatste begrotingsbehandeling is behoud van banen en het helpen creëren van nieuwe banen door de VVD benoemd tot speerpunt van de provincie. De VVD steunt de inzet om schotten tussen sectoren weg te nemen zodat werknemers in een veranderende economie makkelijker van sector kunnen wisselen. Daarbij is het overigens noodzakelijk dat er in de provincie letterlijk ruimte is om te werken, maar dat is voor de VVD geen nieuw pleidooi.

Er was in Provinciale Staten discussie over de (Engelse) naam. Daar kun je inderdaad van alles van vinden, maar voor de VVD is ieder individu zijn eigen kapitaal. Een goede opleiding en werk zorgen voor ontplooiing. Daarbij is door de fractie wel aandacht gevraagd voor de omgang met het streefcijfer van het aantal matches naar ander werk. Het is goed dat partners elkaar bestuurlijk

kunnen aanspreken op het behalen van het gezamenlijke doel. Tegelijkertijd mag dat cijfer nooit een doel op zich worden want dan schiet je je doel voorbij. De overstap naar ander werk en de invulling van een ‘leven lang ontwikkelen’ moet door individuen gebeuren. Het moet geen top-down sturen op aantallen worden dat voorbijgaat aan individuele keuzes en competenties.

De HCA zet in op een aantal systeemveranderingen. Die zijn hard nodig – en hardnekkig. Dat bleek ook onlangs uit een gesprek met ondernemers. N.a.v. de oproep voor stages vanuit het onderwijs hadden ondernemers gekeken hoe zij improviserend in deze tijd toch nog extra stageplekken kunnen organiseren. De ondernemers willen, de leerlingen willen, maar uiteindelijk liep het vast op strikte regels van het onderwijs zelf. ‘Computer says no’. Daar ontbrak het improviserend vermogen. Ontzettend jammer en geen goede voorbode voor straks, als de COVID rijkssteunregelingen aflopen. De VVD-fractie maakt zich zorgen of we dan al wel met elkaar praktisch, improviserend kunnen helpen om mensen een andere baan te laten vinden.

Tot slot heeft de VVD-fractie ook gevraagd naar de flexibiliteit in de HCA zelf. De focus ligt nu op drie herkenbare sectoren waar personeelstekorten zijn. Tegelijkertijd bereiken signalen over tekorten in toerisme en horeca de fractie. Het college heeft geantwoord dat het bij de HCA niet draait om die drie sectoren sec. Als er andere sectoren zijn die ook kunnen worden geholpen, dan is dat mogelijk.

Overigens was het fijn dat Gedeputeerde Staten op basis van een aangekondigd amendement van de VVD zelf via een erratum het financiële beslispunt heeft gewijzigd. Dat stelt Provinciale Staten in de gelegenheid bij de Kadernota daadwerkelijk een integrale afweging te maken over de besteding van het provinciale geld.