‘De toekomst begint nu’; algemene beschouwingen bij de kadernota

Iedereen die bij de provincie werkt moet op enig moment aan een buurman, collega of familielid uitleggen wat dat nou eigenlijk inhoudt. De provincie er is voor díe overheidstaken die te groot zijn voor gemeenten, maar te klein voor de rijksoverheid. Openbaar vervoer, de provinciale wegen en ruimtelijke ordening zijn daarom de belangrijkste kerntaken van de provincie. We hebben uitvoerend ook zelf een trambedrijf. Met eigen trams, rails en daaroverheen rijdt de Uithoflijn 22. En als die tram een dagje stilstaat, dan merken onze inwoners en gasten dat direct. En helaas gebeurt dat nog veel te vaak. Dat is dan ook het verschil met beleid: je kunt rustig een jaartje of wat geen beleid maken, maar dat merk je dan pas jaren later als blijkt dat je geen plannen hebt om uit te voeren.

Daarom is het belangrijk om vooruit te kijken, en dan niet 2 of 3 jaar, maar ook 8, 12 of 30 jaar. Want we moeten nú de plannen maken voor een volgende generatie. Helaas zit er een college dat niet verder kijkt dan de linkse neus lang is en hebben onze moties om een lange termijn begroting te maken en om serieuze plannen op te halen bij onze gemeenten voor de woningbouw- en mobiliteitsambities van de toekomst geen meerderheid gehaald.

We hebben wel van de gedeputeerde financiën de toezegging gekregen om ook met externe deskundige zoals planologen, demografen en stedenbouwkundigen te kijken naar de toekomst van onze provincie en gaan daarover na de zomer in gesprek om ook te kijken wat de gevolgen van de groeiambities van de provincie op het gebied van wonen en werken betekenen voor de begroting.

Met name de woningbouw vergt natuurlijk veel aandacht: iedereen kent wel iemand die een betaalbare woning zoekt in onze regio en er geen kan vinden. Daarom gaan we met gemeenten kijken of innovatieve ontwikkelingen mogelijk zijn voor tijdelijke woningbouw en of slimme financieringsconstructies kunnen helpen.

De VVD is ambitieus en wil dus dat de provincie beter wordt in de uitvoeringstaken maar vooral willen we dat de provincie goede plannen gaat maken voor de toekomst. Om daarbij ook te zorgen voor voldoende banen moeten we goed samenwerken met het bedrijfsleven en het onderwijs.

Bij de behandeling van de Kadernota heeft de VVD fractie ook gevraagd naar het ondersteunen van gebiedsgerichte economische samenwerking. De provincie heeft in de afgelopen jaren ook financieel bijgedragen aan de samenwerking in economische gebieden: Lage Weide, Utrecht Science Park en Foodvalley. Ondersteuning van de samenwerking kan bijdragen aan het samen met ondernemers oppakken van maatschappelijke vraagstukken zoals een circulaire economie, maar ook bijvoorbeeld clustervorming/ branding van het gebied en herstructurering van bedrijventerreinen. Dus was de vraag aan Gedeputeerde Staten: waarom doen we dat ook niet in andere regio's? Gedeputeerde Staten volgt de gedachte en komt op de mogelijkheden terug bij de bespreking van plannen voor de herstructurering van bedrijventerrein en de begroting. Verder hebben wij nogmaals gewezen op het belang van en de rol van de provincie bij innovatie van logistiek/ stadsdistributie en het positief neerzetten van ambachten. Gedeputeerde Staten ondersteunde dat en komt daar op korte termijn bij de Staten op terug.

De provincie moet zich richten op de kerntaken Wonen, Werken en Wegen. Maar we staan als midden bestuur ook aan de lat om gemeenten te helpen bij opgaven die evident hun draagkracht overstijgen. Daarom hebben we ook het voorstel gedaan om 1 miljoen euro uit te trekken aan noodsteun aan de door een natuurramp getroffen Leersum. Volgens het college is dat nu nog niet nodig en is de post “onvoorzien” van de provincie voor nu voldoende. We hopen daarmee dat de provincie de gemeente, de bewoners en de getroffen terreinbeheerders onvoorwaardelijk en ruimhartig steunt!

Ondanks dat de provincie de beschikbare middelen de afgelopen jaren niet uitgegeven krijgt heeft de coalitie de opcenten wel flink verhoogt. De VVD zou daarin andere keuzes maken: door scherpe keuzes te maken en je te richten op het goed uitvoeren van kerntaken kan de provincie ook zonder lastenverzwaring toe. We vinden het nog gekker dat dit college geen cent wil uittrekken voor nieuwe wegen, bestaande wegenprojecten vertraagd, maar wel de lasten voor de automobilist flink verhoogt. Ons amendement om de opcenten níet te verhogen heeft het niet gehaald, dat hadden we ook niet verwacht. Maar we geven daarmee wel aan dat de VVD bereid is keuzes te maken om de lasten laag te houden.

De provincie moet haar kerntaken efficiënt uitvoeren en goede plannen maken voor de toekomst, want voor je het weet is het overmorgen!