Intensivering en Verduurzaming Bedrijventerreinen

In de komende jaren is er een grote stijging van de behoefte naar extra bedrijventerreinen voor maakindustrie en logistiek te verwachten. Het provinciale beleid is inmiddels helaas dat in 5 a 10 % niet te voorzien. Daar is de VVD het niet mee eens. En sceptisch was de fractie t.o.v. de ambitie om 20 a 30 % van de vraag via intensivering van bedrijventerrein te bedienen. Hoe gaan we machineparken stapelen?! Inmiddels zijn de nodige haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. Waar het gaat om de aanpak van de ‘rotte kiezen’ op bedrijventerreinen is de VVD enthousiast. Daar vragen ondernemers al langer om en het helpt criminaliteit en ondermijning tegen te gaan.  

Zorgen over effectiviteit, staatssteun en betaalbaarheid voor ondernemers 

Waar het echter gaat om de grootschaliger aanpak van verschillende kavels met herinrichting van de ruimte heeft de fractie nog gemengde gevoelens. Enerzijds gaat het om boter bij de vis, het provinciale beleid om minder bedrijventerreinen uit te willen breiden dan er behoefte is. Zeker in Utrecht West gaat het knijpen, ook al in het lage economische groeiscenario. De VVD wil ondernemers niet in de kou laten staan en het kan helpen om op een innovatieve wijze efficiënter om te gaan met de schaarse ruimte in de provincie Utrecht. Daar willen we tenslotte ook wonen en mooie natuur om ons heen hebben. Anderzijds vindt de VVD dat er ook plek moet blijven voor ondernemers die het nu nog financieel redden en voor banen zorgen omdat ze tevreden zijn met sobere huisvesting. En de provincie moet geen belastinggeld verkwisten aan risicovolle projecten en geen ontoelaatbare staatssteun begaan. En juist daar zaten onze zorgpunten in het voorstel van Gedeputeerde Staten. Op het gebied van sturing en verantwoording (governance) moet nog het nodige worden uitgezocht. Ook in Brussel moet nog toestemming worden gevraagd m.b.t. staatssteun. Het statenvoorstel is daarover, en over de risico’s echter buitengewoon luchthartig. Gaan we niet te snel en heeft Provinciale Staten straks nog voldoende zicht op hoe deze innovatie aanpak uitpakt?  

Toezeggingen op zorgpunten 

Daarom heeft woordvoerder Arthur Kocken op die zorgpunten een amendement en een motie ingediend. De toezeggingen die de gedeputeerde vervolgens deed, gaven ons voldoende vertrouwen dat de governance wordt geborgd, geen onomkeerbare stappen worden gezet die tot ontoelaatbare staatssteun leiden en Provinciale Staten goed betrokken worden bij de uitvoering. Tot slot heeft de VVD om aandacht gevraagd voor het schaalniveau waarop de provincie de programmeringsgesprekken met de gemeenten voert. Binnen de U16 maakt het verschil of je bijvoorbeeld met Utrecht Stad te maken hebt of met de Kromme Rijn Streek. Bij de evaluatie van de programmering Wonen en Werken komt de fractie daarop terug.