Omgevingsverordening vastgesteld

Ongeacht de daadwerkelijke impact van de Omgevingswet op de inhoud van regelgeving (oude wijn in nieuwe zakken in veel gevallen) geeft de wet ons al wel een nieuw proces tot vaststelling van regels en hoe te handelen in de geest van de Omgevingswet.

De mogelijkheid tot jaarlijkse aanpassing van de provinciale omgevingsverordening biedt mogelijkheden om te anticiperen op allerlei maatschappelijke wensen van burgers. We hopen dat dit in samenspel met onze inwoners er ook echt voor zorgt dat regels er zijn om initiatieven mogelijk te maken en niet te frustreren. Hier zullen wij elk jaar opnieuw volop aandacht voor hebben.

In de geest van de Omgevingswet ontstaat er experimenteerruimte voor bijzondere ruimtelijke plannen en de mogelijkheid om af te wijken van vastgestelde regels. Dat geeft lucht aan plannen die maatwerk behoeven in een veranderende maatschappij. Wij roepen het College op die afwijkingsruimte ook ruimhartig te gebruiken. Wij willen direct aanpassingen in regels waarvan nu al duidelijk is dat die in de nieuwe verordening zullen veranderen. Samen met de fractie van D66 hebben we met een unaniem aangenomen motie aandacht gevraagd hiervoor.

Om het praktische en toepasbare karakter van de regelgeving ten aanzien van lokale energie-opwekking te steunen hebben wij samen met onder andere de Christenunie een amendement ingediend dat agrarische ondernemers die bij toeval achter een bomenrij of heuvelrug wonen de mogelijkheid geeft een hogere windmolen te plaatsen dan in de regelgeving omschreven is. Zo kunnen zij optimaal van de aanwezige wind gebruik maken voor het opwekken van duurzame energie voor hun bedrijfsvoering.

Mocht u ergens tegenaan lopen in de nieuwe Omgevingsverordening die vanaf 2023 geldt dan roepen we u op contact met ons te leggen. Samen kunnen we dan kijken of en hoe we aanpassingen kunnen doorvoeren.