Provinciale Staten van Utrecht wil 650 jaar democratie herdenken

In 2025 is het 650 jaar geleden dat op 17 mei 1375 de Stichtse Landbrief werd getekend. De Stichtse Landbrief was een schriftelijke vastlegging op 17 mei 1375 van diverse rechten en plichten binnen het Nedersticht (nu zo ongeveer de huidige provincie Utrecht) tussen bisschop Arnold van Horne van Utrecht als vorst/landsheer en de Utrechtse geestelijken en edelen op het platteland en diverse steden. Door de Landbrief werden beslissingen over onder meer belastingen, oorlog, bestuur, benoemingen en rechtspraak voorgelegd aan de Staten. Die oefenden ook controle uit op de bisschoppelijke uitgaven. De oorkonde bond ook nieuwe bisschoppen en kan gezien worden als het ontstaan van de Provinciale Staten van Utrecht.

Bij de behandeling van de programmabegroting 2023 in Provinciale Staten heeft Arthur Kocken namens nagenoeg alle fracties een motie ingediend met het voorstel om het 650-jarig bestaan van de Staten van Utrecht te vieren. De viering moet bijdragen aan aandacht voor en reflectie op (vertegenwoordigende) democratie in de veranderende taken en rollen van de provincie Utrecht. En moet leiden tot een groter bewustzijn voor inspirerende momenten en personen uit ons gedeelde verleden. De Commissaris van de Koning, Hans Oosters, nam de motie symbolisch in ontvangst. 

De motie is hier terug te vinden

Met het aannemen van de motie wordt een werkgroep van (oud)-Statenleden gevormd onder leiding van de voorzitter van de Staten, de Commissaris van de Koning. Die gaat samen met Gedeputeerde Staten en partners uit de samenleving de eerste stappen zetten ter voorbereiding van de viering in 2025. In 2023 worden idee├źn opgehaald in de samenleving. De werkgroep gebruikt het gesprek met de samenleving ook om te bespreken hoe herdenken, koesteren en vieren van markerende gebeurtenissen en/of personen uit de geschiedenis van onze provincie structureel (nog) beter kan worden ondersteund. In 2024 start de voorbereiding van activiteiten. Bij deze de oproep aan iedereen om vast na te denken hoe deze viering goed vorm kan krijgen.