Politiek Jaarbericht 2020 - 2021

Politiek Jaarbericht 2020 - 2021

Voor u ligt het gecombineerde Politiek Jaarbericht 2020 en 2021 van de VVD Statenfractie Utrecht. In dit bericht gaan we in op de belangrijkste politieke gebeurtenissen in de afgelopen twee jaar en de belevenissen van de VVD-fractie. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de provinciale politiek, is er onze maandelijkse nieuwsbrief, onze sociale media (FacebookInstagramLinkedIn en Twitter) en natuurlijk de website. In dit jaarbericht pakken we de hoogtepunten eruit, presenteren we kengetallen en blikken vooruit.

De VVD Statenfractie

De VVD Statenfractie bestaat uit 8 Statenleden en 1 commissielid. De VVD Statenfractie wordt ondersteund door een fractiemedewerker en een communicatiemedewerker. 

De samenstelling van de fractie is: 

 Andre van Schie, fractievoorzitter en woordvoerder algemeen. Wil je weten wat voor mij hoogtepunten waren in de afgelopen periode? Klik hier.

Afbeelding met persoon, kleding, haarstukje, poseren

Automatisch gegenereerde beschrijving Odile de Man, vice-fractievoorzitter, lid van Commissie Omgevingsvisie en Commissie Ruimte, Groen en Water, woordvoerder Ruimte & Wonen. Wil je weten wat voor mij hoogtepunten waren in de afgelopen periode? Klik hier

 Vincent Janssen, Commissie Bestuur, Economie en Middelen, woordvoerder Recreatie en Toerisme, Financiën, Europa. Wil je weten wat voor mij hoogtepunten waren in de afgelopen periode? Klik hier

 Baerte de Brey, penningmeester/ secretaris en lid van Commissie Bestuur, Economie en Middelen, woordvoerder Bestuur en lid van de Financiële Audit Commissie. Wil je weten wat voor mij hoogtepunten waren in de afgelopen periode? Klik hier

 Juliette van Gilse, lid van Commissie Ruimte, Groen en Water en woordvoerder Groen & Water en lid van Commissie Milieu en Mobiliteit, woordvoerder Milieu. Wil je weten wat voor mij hoogtepunten waren in de afgelopen periode? Klik hier.

 Arthur Kocken, vicefractievoorzitter, lid van Commissie Bestuur, Economie en Middelen, woordvoerder Economie en Cultuur. Wil je weten wat voor mij hoogtepunten waren in de afgelopen periode? Klik hier.

 Dop van Ulzen, voorzitter Commissie Ruimte, Groen en Water, lid Commissie Milieu & Mobiliteit, woordvoerder Energie. Wil je weten wat voor mij hoogtepunten waren in de afgelopen periode? Klik hier

 Bob de Jager, lid van Commissie Milieu en Mobiliteit, woordvoerder Mobiliteit. Wil je weten wat voor mij hoogtepunten waren in de afgelopen periode? Klik hier.

Notabene: bij aantreding van de VVD Statenfractie in maart 2019 maken Marcel Sijbrandij (statenlid) en Matthijs Stekelenburg (commissielid) deelgenoot uit van de fractie. Zij hebben de fractie om moverende redenen verlaten en zijn opgevolgd door respectievelijk Bob de Jager (statenlid, startdatum 30 oktober 2019) en Gea de Groot (commissielid, startdatum 6 januari 2021). De fractie werd ondersteund door Saskia van Oijen, Monique Balm en Timo Brockhoff.

2020 en 2021 in kengetallen

Een paar weken geleden was er de Klimaattop in Glasgow, dat zal niemand ontgaan zijn. In de stad Utrecht heeft men een verkenning gevraagd van de mogelijkheden om een dergelijke klimaattop hierheen te halen. Als provincie Utrecht konden wij natuurlijk niet achterblijven en hebben we dan ook de motie aangenomen van gelijke strekking.

Om het VVD geluid goed vorm te kunnen geven heeft de fractie zelf veelvuldig vergaderd in de afgelopen periode. Niet alleen in wekelijks verband (fractievergadering) maar ook met enige regelmaat tijdens een fractieweekend (gemiddeld 2 x per jaar) en ook op gezette tijden met haar achterban in bijeenkomsten en in gezamenlijke fractievergaderingen met lokale VVD fracties.

Natuurlijk waren verschillende fractieleden actief in hun lokale netwerk, door deelname in kandidaatstellingscommissies, het schrijven van verkiezingsprogramma’s en het begeleiden en organiseren van trainingen zoals de regionale masterclasses.   

Extra aandacht besteden we aan het opstellen van de toekomstbegroting, het bespreken van het klimaatakkoord (2019), de stikstofcrisis, de Regionale Energietransitie, Omgevingsvisie- en interim verordening (2021). Alle liters koffie, thee en cola(zero) hiermee gemoeid, zullen wij maar niet in cijfers uitdrukken... 
De werkdruk is in de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen. 

Natuurlijk heeft de VVD fractie zich ingezet om het ingeslagen beleid door de coalitie te beïnvloeden langs liberale waarden. Hiertoe heeft de fractie veel amendementen en moties ingediend, alsook de nodige artikel 47 vragen. Uit de beschreven ervaringen van de fractieleden heeft u hier al kennis van kunnen nemen. Onderstaand weergegeven levert dit de volgende kengetallen op (in willekeurig gekozen volgorde). Natuurlijk is het stemgedrag van de partijen alsook dat van de VVD een analyse waard. In volgende jaarberichten zullen wij ook hier aandacht aan schenken.

Statenvoorstellen 2020-2021 

In de jaren (2019) 2020 en 2021 zijn er door Provinciale Staten veel statenvoorstellen behandeld. De statenvoorstellen zijn geamendeerd en beantwoord met moties, maar ook waren er moties die in gingen op de actualiteit van de dag (motie vreemd/ actualiteiten motie). 

Amendementen 2020-2021 

 

Moties 2020-2021 

 

 

 

 

Tot slot: een korte vooruitblik 2022 en verder.... 

Door middel van dit jaarbericht over de periode 2020 en 2021 hebben wij u een kort inkijkje gegeven in wat ons politiek in de afgelopen periode heeft beziggehouden. In de komende periode zullen verschillende onderwerpen centraal staan. 

 • Onze Toekomstbegroting VVD uit het najaar 2021! De uitwerking hiervan vormt de basis van wat wij willen gaan bereiken op Provinciaal niveau en waar wij (blijvend) op in zullen zetten in het komende jaar! 
 • De Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Als Statenfractie willen wij onze lokale VVD collega’s optimaal ondersteunen in het uitdragen van hun verkiezingsprogramma’s en verbinding zoeken op Provinciaal niveau daar waar het kan en moet! Het verkiezingsprogramma 2019-2023 van de VVD Provinciale Staten Utrecht is tenslotte opgebouwd vanuit de opgaven van de 26 gemeenten en 121 kernen in de Provincie Utrecht, vertaald naar de provinciale opgaven.  Een goede uitslag voor de VVD op Gemeentelijk niveau is in ieders belang!  
 • Opmaat Provinciale Statenverkiezing in 2023. Wij zullen ons in 2022 optimaal gaan voorbereiden op de verkiezingen in maart 2023; niet alleen met een goed programma maar ook met nog meer aandacht voor communicatie met onze achterban en (potentiele) kiezers. Wij staan voor doen dus stelt dit eisen aan onze activiteiten! Ook wij willen in 2023 weer meedraaien in doen (coalitie) en niet alleen tegenwicht bieden. 

Op Provinciaal niveau staan in 2022 de volgende belangrijke inhoudelijke onderwerpen op de agenda : 

 • Hervorming van de recreatieschappen; 
 • Veenweidestrategie 
 • P&R visie 
 • OV netwerkperspectief en concessie en toekomst trambedrijf 
 • Aanpak stikstof  
 • Bosbeleid 
 • Omgevingsverordening 
 • Varend erfgoed 

Natuurlijk zullen wij u hierover informeren of consulteren. Ook stellen wij eigen initiatief zeer op prijs, zoek ons vooral op als er in uw gemeente iets speelt van provinciaal belang! 

In ons jaarbericht 2022 zult u over deze onderwerpen meer lezen. En natuurlijk kunt u onderweg op de hoogte blijven door ons te volgen tijdens de (digitale) Commissie- en Statenvergaderingen (https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/) en/of onze social media online (twitter, facebook etc.) of u gewoon te abonneren op onze nieuwsbrief (vvd@provincie-utrecht.nl). 

Bedankt voor uw aandacht en wij wensen u een goed 2022! 

namens de VVD Statenfractie Utrecht, 

André van Schie, fractievoorzitter 

Provincie Utrecht,  

Januari 2022